a) komplexní řízení a velení

1. četě (velitel čety-vychovatel),

2. laboratoři agentury nebo praporu (náčelník laboratoře),

3. pracovišti Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva nebo pluku (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

4. skupině centra agentury, praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník skupiny),

5. skupině speciálního určení nebo speciálního spojení skupiny speciálních sil anebo zásahové skupině Vojenské policie (náčelník skupiny, velitel skupiny),

6. týmu specialistů (velitel týmu),

b) komplexní řízení rozhodujících podsystémů v praporu nebo vojenském útvaru praporního typu (starší důstojník),

c) metodické řízení činnosti

1. zdravotnických pracovníků zařazených k výkonu nelékařského povolání v oboru fyzioterapie ve zdravotnickém zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb (vedoucí fyzioterapeut),

2. nelékařských zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí v rámci odborného zdravotnického oddělení nebo center zdravotních služeb (starší zdravotnický důstojník),

d) nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové sekce a malých souborů (starší instruktor orchestru),

e) navigační vedení roje (navigátor roje),

f) obsluhování technických a speciálních systémů letadel u roje (palubní inženýr),

g) odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy (starší trenér),

h) odborné řízení

1. bezpečnostního managementu praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (bezpečnostní manager),

2. zdravotnického zabezpečení ve velitelství pluku, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (starší zdravotnický důstojník),

i) organizace a výkon duchovní služby v praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (kaplan),

j) plnění speciálních úkolů v rámci Vojenského zpravodajství (starší důstojník),

k) poskytování

1. ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti nebo metodické řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti specializované léčebné péče (staniční sestra),

2. ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti nebo metodické řízení ošetřovatelských výkonů léčebné péče (vrchní sestra),

3. preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství bez odborného dohledu s povinností soustavného vzdělávání a prohlubování kvalifikace (starší zubní lékař),

4. vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče anebo anesteziologicko-resuscitační péče nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu nebo metodické řízení poskytování ošetřovatelských výkonů neodkladné péče (vedoucí zdravotnický záchranář),

l) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče pod odborným dozorem lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy (lékař),

m) preventivní, léčebné a diagnostické práce při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané pod vedením veterinárního lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí (veterinární lékař),

n) provádění

1. komplexní odborné činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (starší psycholog),

2. komplexní právní podpory v základně letectva, leteckém křídle, pluku, praporu, oddílu, letce nebo ve vojenském útvaru praporního typu (starší právník),

3. odborně specializovaných činností v Hradní stráži, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, ve vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (starší důstojník),

4. vzdělávací činnosti poskytující specializované odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace (starší lektor),

o) radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (starší řídící letového provozu),

p) řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti (stálý operační dozorčí),

q) řízení a velení

1. baterii (zástupce velitele baterie),

2. hasičské jednotce složené ze směn (zástupce velitele hasičské jednotky),

3. odřadu (zástupce velitele odřadu),

4. roji (zástupce velitele roje),

5. rotě (zástupce velitele roty, zástupce velitele roty-velitel čety),

6. stanovišti na vojenském útvaru brigádního typu nebo pluku (zástupce náčelníka stanoviště),

7. středisku na praporu nebo vojenském útvaru praporního typu (zástupce velitele střediska),

8. štábu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (zástupce náčelníka štábu),

r) samostatný výkon policejních činností (starší důstojník),

s) seniorská administrace komunikačních systémů Ministerstva obrany; řízení provozní bezpečnosti komunikačních systémů (systémový inženýr),

t) stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností (vedoucí zdravotní laborant),

u) vedení letadla na nepravidelné trati, s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami; vedení letu ve dvojici (starší pilot),

v) výchovně vzdělávací činnost

1. při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol (asistent),

2. směřující k rozšiřování speciálních vědomostí, dovedností a návyků (starší učitel),

w) výkon

1. činností farmaceuta na základě odborné způsobilosti a výkon metodické činnosti v oblasti vojenská farmacie (starší farmaceut),

2. duchovní služby ve Velitelství výcviku-Vojenské akademii (kaplan),

3. činností spojených s plněním studijních povinností studenta doktorského studijního programu vysoké školy (starší důstojník),

x) vykonávání

1. soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany nebo metodické řízení oboru (vedoucí radiologický asistent),

2. specializovaných činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší důstojník),

y) zabezpečování koordinace analytických činností nebo provádění analýz se zpracováním výsledných expertíz (starší analytik),

z) zajišťování

1. informační, publicistické a tiskové činnosti praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (tiskový a informační důstojník),

2. správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí (starší inženýr).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Volné pozice v armádě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].