a) interpretace

1. hudební stránky kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých souborech; provádění specializované činnosti bez odborného dohledu (sólista),

2. kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých souborech (zástupce koncertního mistra),

b) komplexní řízení a velení

1. pracovišti v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, Hradní stráži, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, specializovaném zařízení Vojenského zpravodajství, leteckém křídlu, vojenském útvaru plukovního typu nebo pluku (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

2. pracovišti ochrany informací organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo velitelství sil (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

3. skupině specialistů v Hradní stráži, základně letectva, Správě letiště Pardubice nebo skupině speciálních sil (velitel skupiny),

4. směně (velitel směny),

5. skupině odstřelovačů ve výsadkovém pluku nebo v rámci organizačních celků 4. brigády rychlého nasazení (velitel skupiny),

c) komplexní vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (starší instruktor),

d) obsluha

1. technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadla, plnění úkolů v oblasti výcviku (starší palubní střelec-operátor),

2. technických a speciálních systémů letadel, spojení se službami řízení letového provozu, performance a palubní služby (starší palubní operátor, starší palubní technik),

e) organizace, dohled a vedení výcviku mužstva, poddůstojníků a praporčíků praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (vrchní praporčík),

f) plánování a provádění kalibrací, údržby a oprav měřidel (starší metrolog),

g) plánování, řízení a provádění revizí, údržby a oprav určených technických zařízení (starší revizní technik),

h) provádění

1. metodického řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti léčebné péče nebo provádění ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (staniční sestra),

2. ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (starší zdravotní sestra),

3. specializovaných fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu (starší fyzioterapeut),

4. specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu v oboru specializace (starší zdravotní laborant),

5. specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu (starší zdravotnický záchranář),

6. specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu (starší radiologický asistent),

7. specializované ošetřovatelské péče na základě specializované způsobilosti (starší zdravotník),

i) řízení a velení kurzu (zástupce velitele kurzu),

j) samostatná obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti (starší specialista),

k) samostatné

1. provádění specializovaných činností v oboru klinické psychologie v organizačním útvaru Ministerstva obrany, velitelství sil nebo agentuře (starší psychologický asistent),

2. řízení a vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby (stálý operační dozorčí),

3. zajišťování širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na podsystémy v Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (starší pracovník štábu),

4. zajišťování širšího souboru odborných prací v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany nebo centru agentury (starší pracovník štábu),

5. zajišťování vysoce odborných prací v laboratořích (starší laborant-specialista),

l) samostatný výkon

1. policejních činností Vojenské policie nebo specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností (starší inspektor),

2. vzdělávací činnosti při zajišťování speciální policejní přípravy nebo vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel u velitelství Vojenské policie (starší instruktor),

3. základních operačních činností ve Vojenské policii (starší pracovník štábu),

m) stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů (starší technik),

n) výkon specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, soustav, systémů a zařízení letecké techniky, metrologického, diagnostického, kontrolního zařízení v odbornosti „draky a motory“ (starší technik letadla),

o) vykonávání úzce specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, vojenském útvar brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (starší specialista),

p) zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a samostatné provádění odborných veterinárních vyšetření (veterinární technik),

q) zajišťování

1. nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického zabezpečení a materiálu k letadlům, včetně odpovědnosti za komplexní a správnou činnost a využití prostředků letištního technického zabezpečení (dozorčí letištního technického zabezpečení),

2. odborných agend v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší pracovník štábu),

3. širšího souboru odborných prací ve velitelství sil (starší pracovník štábu),

4. souboru ucelených odborných prací u speciálního organizačního prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando, střediska zbraní, střediska bojové podpory, střediska zabezpečení velení nebo střediska logistického zabezpečení výsadkového pluku (vedoucí praporčík),

r) příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí ve složitých správních řízeních zasahujících do různorodých oblastí, posuzování podkladů pro vydání rozhodnutí, vyhodnocování důkazních prostředků vhodných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů, samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení, (starší právní asistent).

s) vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (druhý příslušník stálé směny).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].