a) interpretace hudební stránky kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění specializované činnosti s odborným dohledem (člen orchestru, sboru, hudebního tělesa),

b) komplexní

1. dispečerské řízení letového provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkami (asistent řídícího letového provozu),

2. koordinace a řízení rozhodujících činností posádkového prvku (správce posádky),

3. organizace obsluhy na palubě letadla (palubní průvodčí),

c) komplexní řízení a velení

1. pracovišti praporu, vojenského útvaru praporního typu nebo centra agentury (náčelník pracoviště),

2. pracovišti ochrany informací organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník pracoviště ochrany informací, vedoucí pracoviště ochrany informací),

3. skladům (náčelník skladů),

4. skupině účelového prvku většího rozsahu (velitel skupiny),

5. směně požární ochrany (velitel směny),

6. střelnici (velitel střelnice),

7. zařízení (náčelník zařízení, velitel zařízení),

d) obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti nebo jejich provozní přezkušování, seřizování a lokalizace závad nebo jejich odstraňování pod dohledem (specialista),

e) obsluha

1. technického systému letadla (palubní operátor),

2. technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadla (palubní střelec-operátor, palubní technik),

f) organizace, dohled a vedení výcviku mužstva, poddůstojníků a praporčíků samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (vrchní praporčík),

g) provádění

1. kalibrací, údržby a oprav měřidel (metrolog),

2. komplexních fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu (fyzioterapeut),

3. laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu (zdravotní laborant),

4. ošetřovatelských výkonů prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu (zdravotní sestra),

5. revizí, údržby a oprav určených technických zařízení (revizní technik),

6. specializovaných činností v oblasti psychologických služeb v organizačním útvaru Ministerstva obrany, velitelství sil nebo agentuře (psychologický asistent),

7. specifických ošetřovatelských výkonů neodkladné péče anebo akutní lůžkové péče standardní nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu (zdravotnický záchranář),

8. základních výkonů diagnostické péče v oboru radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie a nukleární medicína bez odborného dohledu (radiologický asistent),

9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (zdravotník),

h) řízení a velení

1. četě (zástupce velitele čety-vychovatel),

2. hasičské jednotce (zástupce velitele-starší technik),

3. skupině specialistů v Hradní stráži, základně letectva, Správě letiště Pardubice nebo skupiny speciálních sil (zástupce velitele skupiny),

i) řízení a vykonávání odborných činností ve velitelství sil (pracovník štábu),

j) samostatné řízení a vykonávání odborných činností

1. v Hradní stráži, ve Vojenském zpravodajství, v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany (pracovník štábu),

2. s působností pro celou organizační strukturu brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (pracovník štábu),

k) samostatné

1. vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (instruktor),

2. vykonávání odborných specializovaných prací ve Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (specialista),

l) stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů (technik),

m) výkon

1. specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů a kontrolního zařízení v odbornosti „draky a motory“ (technik letadla),

2. speciálních činností Vojenské policie (inspektor),

3. základních operačních činností ve velitelství Vojenské policie pod dohledem (pracovník štábu),

n) vykonávání úzce specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu nebo samostatné rotě (specialista),

o) zajišťování

1. letecké informační služby (asistent letecké informační služby),

2. širšího souboru odborných prací u roty nebo baterie (vedoucí praporčík),

3. vysoce odborných činností v laboratořích (starší laborant),

p) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta šestého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro pátý ročník (čekatel),

q) příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí v jednoduchých správních řízeních s jedním účastníkem včetně sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a provádění oprav zřejmých nesprávností, o kterých se nerozhoduje usnesením, (právní asistent).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Práce v armádě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].