a) interpretace hudební stránky kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění specializované činnosti s odborným dohledem (mladší člen orchestru, sboru),

b) komplexní řízení a velení

1. dílně (náčelník dílny),

2. parku-kontrolní technické stanici (náčelník parku-kontrolní technické stanice),

3. pracovišti skupiny speciálních sil (velitel pracoviště),

4. pracovišti štábu samostatné roty, vojenského útvaru rotního typu, roty nebo střediska agentury (náčelník pracoviště),

5. pracovišti ochrany informací praporu, vojenského útvaru praporního typu, samostatné roty, vojenského útvaru rotního typu nebo roty (náčelník pracoviště),

6. skladu (náčelník skladu),

7. skupině účelového prvku (velitel skupiny),

8. skupině při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím technických prostředků střežení (velitel skupiny),

9. stanici biologické ochrany letiště (náčelník stanice),

10. týmu odstřelovačů (velitel týmu),

c) obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému (mladší technik),

d) organizace obsluhy na palubě letadla (mladší palubní průvodčí),

e) organizační zajištění provozu

1. cvičiště (správce cvičiště),

2. střelnice (správce střelnice),

3. učebního nebo výcvikového zařízení (správce učebního nebo výcvikového zařízení),

f) organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty, baterie, roje nebo samostatné čety (výkonný praporčík),

g) provádění

1. hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech, obsluha speciální techniky při zásahu (starší hasič-technik),

2. kalibrací měřidel (mladší metrolog),

3. ošetřovatelských výkonů neodkladné péče pod odborným dohledem (mladší zdravotní sestra),

4. radiologických zobrazovacích postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření pod odborným dohledem (mladší radiologický asistent),

5. revizních činností na technických zařízeních (mladší revizní technik),

6. samostatných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo poskytování anesteziologicko-resuscitační péče nebo neodkladné péče při akutním příjmu pacienta pod odborným dohledem (mladší zdravotnický záchranář),

7. základního fyzioterapeutického vyšetření pod odborným dohledem (mladší fyzioterapeut),

8. jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých ústních podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování písemností, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, na úřední desce, vyměřování správních a jiných poplatků, provádění místních šetření podle daných pokynů (mladší právní asistent),

9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (mladší zdravotník),

h) příprava materiálů nutných pro laboratorní vyšetření a poskytování diagnostické péče pod odborným dohledem, obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorků (mladší zdravotní laborant),

i) řízení a velení četě (zástupce velitele čety),

j) samostatné

1. třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů, improvizovaných výbušných zařízení, navrhování způsobu a provádění ničení (pyrotechnik- specialista),

2. vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby u skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),

3. vykonávání odborných specializovaných prací ve Vojenském zpravodajství, v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, vojenském útvaru plukovního typu, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (mladší specialista),

4. vykonávání odborných specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (mladší pracovník štábu),

k) technické zabezpečení chodu

1. roty (technik roty),

2. baterie (technik baterie),

3. samostatné čety (technik),

l) výkon

1. speciálních činností Vojenské policie pod odborným dohledem (mladší inspektor),

2. speciální ozbrojené individuální ochrany a řízení speciálního vozidla a organizace a provádění přepravy osob a materiálu ve zvláštním režimu a vysokém stupni utajení (specialista ochranné služby Hradní stráže),

m) vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (mladší instruktor),

n) vykonávání odborných specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, ve Vojenském zpravodajství, Hradní stráži, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigádě, vojenskému útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo středisku skupiny speciálních sil (mladší pracovník štábu),

o) zajišťování

1. odborných činností v laboratořích (laborant),

2. ochrany, provozu a správy památkového objektu (správce objektu),

3. specializovaných organizačních a koordinačních činností (asistent),

p) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta pátého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro čtvrtý ročník a studenta druhého ročníku navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro první ročník (čekatel).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Jak vstoupit do armády

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].