Kdo je hasič? Provádí hasební a záchranné práce při všech druzích zásahů s využitím získaných odborností a s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností.

5. platová třída

 1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu za pomoci věcných prostředků požární ochrany pod vedením a bez absolvování základní odborné přípravy podle zvláštních předpisů.
 2. Zajišťování spojení na požární zbrojnici při nasazování jednotek a při likvidaci mimořádných událostí.

6. platová třída

 1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu po absolvování základní odborné přípravy.
 2. Obsluha techniky při zásahu s využitím odborností získaných v kurzu strojní služby.

7. platová třída

 1. Zpracovávání dokumentace pro operativní nasazování jednotek při zásahu včetně získávání a soustřeďování podkladů, například požárně-poplachových plánů a poplachových plánů integrovaného záchranného systému, dokumentace zdolávání požárů a havarijních plánů.
 2. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.
 3. Obsluha speciální techniky při zásahu, například protichemického vozu, s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.

8. platová třída

 1. Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací při zásahu se speciální odborností, například potápěč, lezec, pyrotechnik.
 2. Výkon vybraných činností speciálních služeb u zásahu, například v protichemické službě.
 3. Provádění odborných, poradenských a konzultačních činností v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatel, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování, provádění dílčích činností v těchto oblastech a při posuzování požárního nebezpečí podle zvláštních předpisů.

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany při likvidaci mimořádných událostí, zpracování dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné přípravy a zajišťování trvalé akceschopnosti družstva.
 2. Výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany, stanovení postupu jejich použití, vyhodnocování situace na místě zásahu z hlediska činnosti speciálních služeb jednotky požární ochrany.

10. platová třída

 1. Komplexní koordinace vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové jsou v pracovněprávním vztahu ke zřizovateli, řízení rozsáhlejších zásahů vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při likvidaci mimořádných událostí včetně organizování a zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Charakteristika přípravy v oboru

Obor je pro žáky s vypěstovaným citem pro zodpovědnost a záchranu lidí v případě jejich ohrožení. Studium vyžaduje od žáků vysokou psychickou odolnost, vynikající zdravotní stav a fyzickou kondici. Žáci se naučí posuzovat technologické provozy z hlediska požární bezpečnosti, posuzovat možnosti vzniku požárů, navrhovat opatření, používat výstroj a výzbroj určenou k zásahům, používat dýchací techniku, používat vyprošťovací techniku a radiostanice. Naučí se také kontrolní technické a řídící činnosti v Hasičském záchranném sboru ČR a v hasičských záchranných sborech organizací a podniků zaměřené na strojní službu jednotek požární ochrany v organizačním a operačním řízení a naučí se uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí výuky je odborná připravenost žáků k řízení motorových vozidel skupiny C.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499