3. platová třída

 1. Podávání informací o turistických cílech v okolí za pomoci počítače, prodej vstupenek a propagačních materiálů (turistický informátor).

4. platová třída

 1. Provádění terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.
 2. Budování a údržba informačního systému a terénních zařízení k usměrnění pohybu veřejnosti v chráněných územích.
 3. Kontrola dodržování zákonem stanovených podmínek na úseku ochrany přírody a krajiny, výkon stráže přírody včetně řešení drobných přestupků na místě.
 4. Označování hranic chráněných území.

5. platová třída

 1. Provádění složitějších terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.
 2. Budování a zajišťování funkčnosti informačního systému a terénních zařízení k usměrňování návštěvníků v chráněných územích.
 3. Realizace záchranných programů pro záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podle zadaných postupů a pod metodickým vedením.
 4. Péče o hendikepované ohrožené druhy živočichů.
 5. Kontrolní a dozorová činnost v terénu, řešení přestupků na místě ukládáním pokut v blokovém řízení.

7. platová třída

 1. Přeprava osob na motorových člunech v jeskyních.
 2. Samostatné provádění složitějších terénních šetření a odborných prací při péči o zvláště chráněná území.
 3. Budování a zajišťování provozu naučných stezek, vyhodnocování vlivu návštěvnosti chráněných území a vypracovávání návrhů na opatření k usměrnění návštěvníků.
 4. Vedení dobrovolných strážců, plánování a vyhodnocování účinnosti strážní a průvodcovské služby.
 5. Odborné zajišťování provozu útulků pro hendikepované živočichy, péče o záchranné pěstování ohrožených druhů rostlin.
 6. Kontrolní a dozorová činnost včetně řešení zjištěného porušování předpisů v ochraně přírody na místě včetně ukládání pokut v blokovém řízení.

8. platová třída

 1. Mapování a dokumentace chráněných částí přírody a složek krajiny nebo technických a průzkumných prací v terénu.
 2. Provádění průzkumných a dokumentačních prací v jeskyních.
 3. Poskytování odborných informací veřejnosti.
 4. Prezentace odborných a výukových programů pro různé okruhy návštěvníků.
 5. Provádění průzkumu postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.

9. platová třída

 1. Mapování a monitoring krajiny a jejích přírodních složek, zpracovávání odborných informací a dat z oblasti ochrany přírody a krajiny.
 2. Příprava odborných podkladů pro vyhlašování zvlášť chráněných částí přírody.
 3. Příprava asanačních, regulačních a hospodářských opatření a zásahů v terénu.
 4. Zjišťování a dokumentace negativních jevů v terénu a zajišťování opatření k nápravě či zastavení rušivé činnosti.
 5. Koordinace provádění zásahů při ochraně přírody a krajiny a akcí záchranných programů zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 6. Koordinace průzkumů, dokumentace, ochranářského managementu a báňsko-technických opatření v jeskyních.
 7. Zajišťování provozu informačního nebo návštěvnického střediska v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 8. Vytváření a prezentace odborných a výukových programů v oblasti ochrany přírody a krajiny pro návštěvníky.
 9. Provádění průzkumů a vyhodnocování postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.

10. platová třída

 1. Samostatné provádění průzkumů, monitoringu, složitých technických zásahů a opatření v ochraně přírody a krajiny.
 2. Zpracovávání a posuzování plánů péče a projektů technických opatření a zásahů v chráněných územích a krajině.

11. platová třída

 1. Zajišťování ochrany přírody a krajiny při tvorbě územně plánovacích, rozvojových, rezortních a mezirezortních dokumentů v regionálním a nadregionálním rozsahu.
 2. Koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny v regionálním a nadregionálním měřítku, vypracovávání zásad, odborných studií, programů a plánů.
 3. Zpracovávání koncepcí vymezených oborů ochrany přírody a krajiny.
 4. Zpracovávání studií nebo projektů krajinotvorných programů včetně zajišťování jejich realizace. Odborné posuzování a hodnocení návrhů, projektů, programů a technických zásahů z hlediska ochrany přírody a krajiny včetně vypracovávání odborných posudků.
 5. Zpracovávání a zajišťování záchranných programů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v regionálním a nadregionálním rozsahu.
 6. Stanovování postupů a podmínek péče o zvlášť chráněné a handicapované druhy živočichů, pěstování a rozmnožování zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin včetně její koordinace ve zvláštních zařízeních ochrany přírody.
 7. Koordinace ochrany a péče, průzkumu a báňsko-technického zajišťování zpřístupněných jeskyní včetně jejich využívání a provozu.

12. platová třída

 1. Zajišťování celostátních studií, krajinotvorných programů a záchranných programů pro zvlášť chráněné a ohrožené druhy živočichů a rostlin.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny.

14. platová třída

 1. Stanovování celostátních a mezinárodních prognóz vývoje přírody, krajiny a jejích složek.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]