3. platová třída

 1. Podávání informací o turistických cílech v okolí za pomoci počítače, prodej vstupenek a propagačních materiálů (turistický informátor).

4. platová třída

 1. Provádění terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.
 2. Budování a údržba informačního systému a terénních zařízení k usměrnění pohybu veřejnosti v chráněných územích.
 3. Kontrola dodržování zákonem stanovených podmínek na úseku ochrany přírody a krajiny, výkon stráže přírody včetně řešení drobných přestupků na místě.
 4. Označování hranic chráněných území.

5. platová třída

 1. Provádění složitějších terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.
 2. Budování a zajišťování funkčnosti informačního systému a terénních zařízení k usměrňování návštěvníků v chráněných územích.
 3. Realizace záchranných programů pro záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podle zadaných postupů a pod metodickým vedením.
 4. Péče o hendikepované ohrožené druhy živočichů.
 5. Kontrolní a dozorová činnost v terénu, řešení přestupků na místě ukládáním pokut v blokovém řízení.

7. platová třída

 1. Přeprava osob na motorových člunech v jeskyních.
 2. Samostatné provádění složitějších terénních šetření a odborných prací při péči o zvláště chráněná území.
 3. Budování a zajišťování provozu naučných stezek, vyhodnocování vlivu návštěvnosti chráněných území a vypracovávání návrhů na opatření k usměrnění návštěvníků.
 4. Vedení dobrovolných strážců, plánování a vyhodnocování účinnosti strážní a průvodcovské služby.
 5. Odborné zajišťování provozu útulků pro hendikepované živočichy, péče o záchranné pěstování ohrožených druhů rostlin.
 6. Kontrolní a dozorová činnost včetně řešení zjištěného porušování předpisů v ochraně přírody na místě včetně ukládání pokut v blokovém řízení.

8. platová třída

 1. Mapování a dokumentace chráněných částí přírody a složek krajiny nebo technických a průzkumných prací v terénu.
 2. Provádění průzkumných a dokumentačních prací v jeskyních.
 3. Poskytování odborných informací veřejnosti.
 4. Prezentace odborných a výukových programů pro různé okruhy návštěvníků.
 5. Provádění průzkumu postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.

9. platová třída

 1. Mapování a monitoring krajiny a jejích přírodních složek, zpracovávání odborných informací a dat z oblasti ochrany přírody a krajiny.
 2. Příprava odborných podkladů pro vyhlašování zvlášť chráněných částí přírody.
 3. Příprava asanačních, regulačních a hospodářských opatření a zásahů v terénu.
 4. Zjišťování a dokumentace negativních jevů v terénu a zajišťování opatření k nápravě či zastavení rušivé činnosti.
 5. Koordinace provádění zásahů při ochraně přírody a krajiny a akcí záchranných programů zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 6. Koordinace průzkumů, dokumentace, ochranářského managementu a báňsko-technických opatření v jeskyních.
 7. Zajišťování provozu informačního nebo návštěvnického střediska v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 8. Vytváření a prezentace odborných a výukových programů v oblasti ochrany přírody a krajiny pro návštěvníky.
 9. Provádění průzkumů a vyhodnocování postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.

10. platová třída

 1. Samostatné provádění průzkumů, monitoringu, složitých technických zásahů a opatření v ochraně přírody a krajiny.
 2. Zpracovávání a posuzování plánů péče a projektů technických opatření a zásahů v chráněných územích a krajině.

11. platová třída

 1. Zajišťování ochrany přírody a krajiny při tvorbě územně plánovacích, rozvojových, rezortních a mezirezortních dokumentů v regionálním a nadregionálním rozsahu.
 2. Koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny v regionálním a nadregionálním měřítku, vypracovávání zásad, odborných studií, programů a plánů.
 3. Zpracovávání koncepcí vymezených oborů ochrany přírody a krajiny.
 4. Zpracovávání studií nebo projektů krajinotvorných programů včetně zajišťování jejich realizace. Odborné posuzování a hodnocení návrhů, projektů, programů a technických zásahů z hlediska ochrany přírody a krajiny včetně vypracovávání odborných posudků.
 5. Zpracovávání a zajišťování záchranných programů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v regionálním a nadregionálním rozsahu.
 6. Stanovování postupů a podmínek péče o zvlášť chráněné a handicapované druhy živočichů, pěstování a rozmnožování zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin včetně její koordinace ve zvláštních zařízeních ochrany přírody.
 7. Koordinace ochrany a péče, průzkumu a báňsko-technického zajišťování zpřístupněných jeskyní včetně jejich využívání a provozu.

12. platová třída

 1. Zajišťování celostátních studií, krajinotvorných programů a záchranných programů pro zvlášť chráněné a ohrožené druhy živočichů a rostlin.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny.

14. platová třída

 1. Stanovování celostátních a mezinárodních prognóz vývoje přírody, krajiny a jejích složek.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499