Kdo je adiktolog? Poskytuje preventivní, léčebnou a rehabilitační péči v oboru adiktologie, tj. při prevenci a léčbě závislostí na návykových látkách a dalších závislostí.

10. platová třída

  1. Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta, stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence. Provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění.
  2. Poskytování komplexní adiktologické péče na základě indikace lékaře, například vypracování komplexního léčebného plánu na základě zhodnocení bio-psycho-sociálního stavu pacienta a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace. Koordinace realizace léčebného plánu, spolupráce a asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a systematické psychoterapii, odborná práce při realizaci a vedení terapeutických programů v ambulantních a lůžkových zařízeních, zaznamenávání vývoje a změn stavu pacienta. Provádění poradenské činnosti v oblasti sexuálně a krví přenosných chorob a epidemiologické ochrany. V indikovaných případech práce s rodinnými příslušníky pacienta.
  3. Posuzování situace pacienta ve vztahu k onemocnění a k jeho zdravotním, sociálním a právním následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace adiktologických terapeutických, rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální, výchovné nebo speciální adiktologické intervence.

11. platová třída

  1. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace pacientů užívajících návykové látky z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, a to spolu se zvážením širších souvislostí a dopadů na osobní, rodinou i širší situaci pacienta, hodnocení zdravotních rizik skupin osob z hlediska vlivu užívání návykových látek a s tím souvisejícího chování, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  2. Poskytování vysoce specializované adiktologické péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti například participace na provádění vysoce specializované léčby pacientů se závažnými duálními psychiatrickými diagnózami a těžkými somatickými komplikacemi. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nutných ke stanovení, průběhu a úspěšnému dokončení léčby pacientů trpících závislostí a souvisejících zdravotních a sociálních komplikací.
  3. Hodnocení kvality poskytované adiktologické péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

12. platová třída

  1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru adiktologie, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru adiktologie, metodická a koncepční činnost v rámci oboru adiktologie.
  2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání adiktologů v příslušném oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
  3. Samostatné provádění nejnáročnějších činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například vývoj a testování nových adiktologických intervencí a postupů a školení v zacházení s těmito metodami, provádění a organizování klinicko-výzkumné činnosti v rámci oboru adiktologie, provádění školení zdravotnických pracovníků v oblasti adiktologie, zejména v časné diagnostice a krátké intervenci, prevenci, předávání do péče a sdílení péče.
  4. Provádění konziliární, revizní a posudkové činnosti v oboru adiktologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].