Charakteristika: Referent životního prostředí vede agendu na úseku jednotlivých složek životního prostředí, provádí zejména kontroly na jednotlivých úsecích životního prostředí, ukládá pokuty za porušení ustanovení jednotlivých složkových zákonů, vydává rozhodnutí upravující práva a povinnosti dle jednotlivých složkových zákonů, a vyjadřuje se k územním a stavebním řízením z hlediska životního prostředí.

6. platová třída

 1. Provádění dílčích odborných činností na jednotlivých úsecích životního prostředí.

7. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení v jednotlivých složkách životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, ochrany lesa, zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty.
 2. Příprava plánu péče o chráněné území.
 3. Dílčí inspekční a dozorová činnost v ochraně životního prostředí v předem vymezeném dílčím rozsahu.

8. platová třída

 1. Inspekce zdrojů znečištění.
 2. Posuzování výsledků analýz odebraných vzorků látek znečišťujících životní prostředí včetně zpracovávání věcných dat a evidence zdrojů znečištění životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
 3. Zajišťování agendy správy jednotlivých složek životního prostředí. Poskytování metodické, kontrolní a konzultační činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám v dílčích případech na svěřeném úseku státní správy, například na úseku vody a chemických látek.
 4. Příprava a projednávání plánu péče o chráněné území.

9. platová třída

 1. Navrhování a realizace protipovodňových opatření a řešení ekologických havárií v dílčích povodích.
 2. Řešení méně složitých místních ekologických havárií na území a na vodních tocích místního významu.
 3. Zajišťování agendy správy složek životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků nebo environmentálního vzdělávání a osvěty, odborné posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti.
 4. Vyhodnocování výsledků měření velkých zdrojů znečišťování, emisí u zdrojů znečišťování kontinuálními analyzátory, verifikace vstupních dat registru zdrojů znečišťování ve složkách životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
 5. Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob, o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.
 6. Kontrola vydávání souhlasů k povolování staveb velkých zdrojů znečišťování, provádění revizí u zdrojů znečištění a šetření havarijního znečištění vod, kontrola nakládání s určitými druhy odpadu, zaměřená na speciální způsoby úpravy, zneškodňování nebo využívání odpadů.

10. platová třída

 1. Koordinace protipovodňových opatření v lokálně ohroženém území.
 2. Koordinace řešení ekologických havárií na daném území.
 3. Koordinace státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí.
 4. Komplexní výkon státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a směsí, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města, správy národního parku a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 5. Koordinace odpadového hospodářství v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
 6. Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách životního prostředí.
 7. Provádění státního dozoru a inspekce životního prostředí v celém rozsahu působnosti územních orgánů státní správy, odborně náročná inspekční a dozorová činnost ve zvláště chráněných územích a při ochraně zvláště chráněných druhů organismů, kontrola způsobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami. Vyhodnocování trendů a stanovení priorit kontrolní činnosti v ochraně přírody a krajiny.
 8. Řešení důsledků starých ekologických zátěží.

11. platová třída

 1. Koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží v kraji.
 2. Koordinace státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a směsí, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí nebo na úseku posuzování vlivů na životní prostření a integrované prevence nebo předcházení ekologické újmě v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města, správy národního parku a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 3. Analýza a vyhodnocování aspektů jednotlivých složek životního prostředí v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Analýza, posuzování a vyhodnocování přírodních zdrojů včetně osvědčování podle příslušných právních předpisů.
 5. Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely územního plánování z celostátních hledisek nebo z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace.
 6. Zpracování koncepce ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí.
 7. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.

12. platová třída

 1. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
 2. Příprava a zpracovávání politiky jednotlivých složek životního prostředí v kraji nebo hlavním městě Praze v návaznosti na celostátní hlediska.
 3. Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území.
 4. Koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu a evropsky významné lokality s celostátní nebo krajskou působností.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].