7. platová třída

 1. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních technických prostředků, zdravotnických prostředků a veterinárních přípravků.
 2. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon vodoprávního úřadu.

8. platová třída

 1. Výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu.

9. platová třída

 1. Provádění státního dozoru a kontroly na úseku šetření nebo dozoru nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními technickými prostředky nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.
 2. Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.
 3. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správní řízení při výskytu škodlivých organismů rostlin.
 4. Odborné posouzení podmínek pro povinnou registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
 5. Provádění specializované rostlinolékařské kontroly a dozoru a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
 6. Výkon vodoprávního úřadu.

10. platová třída

 1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.
 2. Komplexní vykonávání státní kontroly v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků.
 3. Samostatné provádění terénní specializované kontroly a dozoru spojené s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.
 4. Koordinace výkonu vodoprávního úřadu.
 5. Výkon vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

11. platová třída

 1. Koordinace rozborových činností na úseku registrace přípravků na ochranu rostlin, mechanizačních prostředků a rostlinolékařské diagnostiky.
 2. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí rostlinolékařské správy, veterinární správy a veterinárních léčiv.
 3. Tvorba celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.
 4. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.
 5. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků nebo v oblasti šlechtění a plemenitby včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.
 6. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace léčiv, léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.
 7. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti zemědělských výrobků, potravin, potravinových surovin nebo tabákových výrobků včetně analýzy výsledků kontroly.
 8. Vykonávání státní inspekce, úřední kontroly nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní nebo správné laboratorní praxe v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin a výrobků nebo tabákových výrobků.
 9. Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv a krmiv.
 10. Koordinace a metodické usměrňování inspekční, dozorové a kontrolní činnosti na úseku mechanizačních prostředků a technických zařízení k hubení škodlivých organismů rostlin.
 11. Koordinace a metodické usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.
 12. Zajišťování odběru vzorků biologického materiálu a půdy pro vydávání odborných stanovisek a posudků v působnosti územního správního úřadu včetně zpracovávání příslušné dokumentace.
 13. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.
 14. Metodické usměrňování, provádění odborného dohledu a souhrnné zajišťování majetkoprávní agendy v působnosti pozemkového úřadu.
 15. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené působnosti.
 16. Koordinace vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.
 2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.
 3. Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek zemědělství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
 4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční nebo dozorové činnosti v oborech veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany práv k novým odrůdám rostlin, šlechtění, plemenitby, bezpečnosti a kvality potravin, zemědělských výrobků nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo identifikace a registrace hospodářských zvířat.
 5. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení, farmakovigilance, cenové a úhradové regulace, inspekční činnosti a dozoru nad reklamou nebo nad zdravotnickými prostředky.
 6. Celostátní koordinace úřední kontroly správné výrobní nebo správné laboratorní praxe, zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo v ochraně zdraví zvířat.
 7. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.
 8. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
 9. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
 10. Řešení náročných restitučních případů a rozsáhlých komplexních pozemkových úprav.
 11. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti potravin nebo ochrany spotřebitele v oblasti vstupů do zemědělství, půdy a v oblasti krmiv.
 2. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].