6. platová třída

 1. Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.

7. platová třída

 1. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.

8. platová třída

 1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.

9. platová třída

 1. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.

10. platová třída

 1. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.
 2. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
 3. Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.

11. platová třída

 1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
 2. Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola dodržování požadavků radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.

12. platová třída

 1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.
 2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a správy živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.
 3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.
 4. Koordinace měření, kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v provozu jaderných zařízení.
 5. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.
 6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh, nad způsobilostí složitých komplexů zařízení při jejich uvádění na trh, při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.
 7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v energetice.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.
 2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.
 3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování a tvorba ekonomických nástrojů k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky, například vnitřního obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu.
 2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky, například průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky.
 3. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.
 4. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.
 5. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu zahrnující průmyslovou, stavební, surovinovou a energetickou politiku.
 2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499