6. platová třída

 1. Provádění změn v úředních dokladech, vydávání dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v informačních systémech veřejné správy, popřípadě v dalších evidencích a vydaných dokladech. Předávání vydaných dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.
 2. Zpracovávání správních a odborných rešerší na úseku hlášení a evidence pobytu obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
 3. Zajišťování agendy seznamu registrovaných občanských sdružení, zpracovávání podkladů o registrovaných a evidovaných subjektech včetně jejich poskytování Českému statistickému úřadu.
 4. Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.

7. platová třída

 1. Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně-technického a finančního zajištění voleb a referend.
 2. Provádění dílčích prací na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů.
 3. Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů na registraci občanských sdružení a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve sporných a složitých případech.
 4. Zajišťování prací na úseku shromažďování.
 5. Provádění dílčích prací v matriční agendě.
 6. Provádění dozoru nad dodržováním právních předpisů o státních symbolech.
 7. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.

8. platová třída

 1. Organizačně-technické zabezpečení voleb a referend.
 2. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
 3. Komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů včetně zajišťování oceňování, přípravy dražeb.
 4. Zajišťování agendy shromažďování, sdružování právnických osob a dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.
 5. Komplexní výkon matriční agendy obce.
 6. Výkon agendy veřejných sbírek.
 7. Výkon agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů.
 8. Výkon státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
 9. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
 2. Koordinace občansko-správních záležitostí v obci.
 3. Komplexní zajišťování činností spojených s vedením knih narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině (zvláštní matriky).
 4. Zajišťování matriční agendy v působnosti krajského úřadu nebo obce s rozšířenou působností včetně rozhodování o uzavírání manželství zástupcem.
 5. Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel.

10. platová třída

 1. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel včetně kontrol výkonu činností v daném území.
 2. Metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatel na vymezeném území, odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, komplexní kontrola nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání nápravných opatření, usměrňování odborné přípravy a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců obce, v hlavním městě Praze zaměstnanců městské části nebo zaměstnanců Ministerstva obrany zařazených do matričního úřadu.
 3. Koordinace výkonu zvláštní matriky.
 4. Metodické usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel v rámci působnosti územního samosprávného celku.

11. platová třída

 1. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občansko-správních záležitostech, například matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499