6. platová třída

 1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí a provádění dílčích úkonů správního řízení registrační dokumentace léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo agendy zdravotnických prostředků nebo dozoru nad provozovateli.

7. platová třída

 1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v rámci územních celků.
 2. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

8. platová třída

 1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské služby první pomoci.

9. platová třída

 1. Koordinace a realizace odborných rezortních zdravotnických programů.
 2. Komplexní zajišťování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.
 3. Vytváření specializovaných údajů, které jsou součástí komplexních informačních systémů léčiv a zdravotnických prostředků.

10. platová třída

 1. Koordinace zdravotnické soustavy v daném území a usměrňování jejího utváření.
 2. Zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů, souhrnné zpracovávání opatření pro připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území a provádění konzultační a poradenské činnosti.

11. platová třída

 1. Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení na daném území, koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně zpracovávání věcných analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení pro vytváření jejich optimální sítě.
 2. Koordinace výkonu specializovaných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů a mimořádných událostí v rámci kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.
 3. Zpracovávání metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky.
 4. Koordinace výkonu specializovaných odborných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami.
 5. Zpracovávání programu dozorové činnosti v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.
 6. Komplexní zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami.
 7. Komplexní výkon udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, posuzování podmínek pro udílení oprávnění a kontrola jejich plnění.

12. platová třída

 1. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě zdravotnických zařízení.
 2. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska zdravotní péče.
 3. Posuzování programů hodnocení kvality zdravotní péče.
 4. Koordinace a usměrňování zdravotnických zařízení pro zajišťování integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií.
 5. Usměrňování zdravotnického, hygienického a protiepidemického zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
 6. Provádění rozborů, projektování, stanovování metodiky analýz rozsáhlých lékových informačních databázových systémů a systémů ochrany a údržby dat jako součásti státního informačního systému o léčivech, cenách a úhradách léčiv, zdravotnických prostředcích, veterinárních léčivech, veterinárních technických prostředcích a veterinárních přípravcích nebo návykových látkách a prekurzorech drog.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].