Charakteristika: Referent rozpočtu a financování provádí tvorbu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu a správu finančních vztahů územních rozpočtů ke státnímu rozpočtu.

8. platová třída

 1. Zajišťování agendy správy loterií a jiných podobných her.

9. platová třída

 1. Příprava návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, rozpis schváleného rozpočtu.
 2. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
 3. Zajišťování agendy veřejných sbírek včetně dozoru.
 4. Metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví, kontroly a usměrňování dat za kraj.
 5. Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.

10. platová třída

 1. Provádění rozpočtových opatření v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních orgánů v průběhu rozpočtového roku.
 2. Sestavování návrhu rozpočtu obce s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování, usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování včetně provádění rozpočtových opatření. Realizace a vyhodnocování rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky obce. Zajišťování rozpisu ukazatelů rozpočtu samosprávného celku pro organizační složky, městské části, organizace a další příjemce prostředků.
 3. Zajišťování financování obce, zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání doporučení a návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření včetně vyhodnocování hospodaření.
 4. Sestavování rozpočtu pro oblast školství a stanovování územních normativů na jednotlivé školy a školská zařízení (jednotky výkonů a obory vzdělávání) v územním celku.

11. platová třída

 1. Kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými subjekty v daném území.
 2. Zajišťování agendy účelového určování centrálních zdrojů pro jednotlivé akce, posuzování žádostí podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se zvláštní pracovní způsobilostí, nestátních neziskových organizací, organizací sociálních služeb o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu.
 3. Provádění rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly na organizační složky státu a stanovování příspěvku příspěvkovým organizacím. Zpracovávání pokynů pro jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace v působnosti správce kapitoly k rozborům hospodaření, jejich analyzování a zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení hospodaření s prostředky státního rozpočtu a prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu.
 4. Sestavování návrhu rozpočtu statutárního města a hospodaření podle něj včetně stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění rozpočtových opatření.
 5. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování financování statutárního města včetně vyhodnocování hospodaření.
 6. Stanovování finančních možností obce v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie včetně sledování majetkových a obchodních podílů.
 7. Zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol a krajských úřadů se státním rozpočtem.

12. platová třída

 1. Vypracovávání návrhů částí rozpočtu kapitoly státního rozpočtu včetně rozpisu schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření.
 2. Metodické usměrňování a koordinace podřízených organizací nebo územních samosprávných celků při přidělování rozpočtových prostředků.
 3. Zpracovávání metodiky přípravy návrhu rozpočtu územních samosprávných celků.
 4. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly státního rozpočtu.
 5. Koordinace a kontrola finančně-plánovací a finančně právní činnosti v rezortu.
 6. Sestavování návrhu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.
 7. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování územně členěného statutárního města.
 8. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření.

13. platová třída

 1. Sestavování návrhu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.
 2. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování kraje nebo hlavního města Prahy.
 3. Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu kapitoly, provádění rozpisu schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění návazných rozpočtových opatření.
 4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu.
 5. Navrhování zásadních obecných postupů ke snižování výdajů a zvyšování příjmů financovaného odvětví.
 6. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
 7. Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky rezortu nebo kapitoly včetně její koordinace.
 8. Utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
 9. Tvorba celostátního systému programového financování z centrálních zdrojů a jeho uplatňování v praxi.
 10. Tvorba koncepce rozpočtu a dotační politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
 11. Tvorba systému financování v jednotlivých oblastech financování rezortu.

14. platová třída

 1. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu.
 2. Zpracovávání zásad a metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol, příprava ukazatelů kapitol státního rozpočtu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499