9. platová třída

 1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 2. Výchovná a vzdělávací činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s odborným zaměřením na celkový i specifický rozvoj.

10. platová třída

 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
 3. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
 4. Provádění sociálního šetření u vězněných osob a chovanců pro potřeby stanovení rizik a potřeb vězněných osob, zjištění sociální situace jedince před uvězněním a podchycení možných sociálních problémů vzniklých v důsledku uvěznění a k poskytnutí včasného sociálního poradenství a pomoci v rámci komplexního odborného působení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 5. Poskytování sociálního poradenství vězněným osobám a chovancům v jejich nepříznivé sociální situaci s využitím metod a technik sociální práce směřující k sociální rehabilitaci a integraci, s cílem utvářet žádoucí životní podmínky pro sociální fungování jedince, sociální změnu vedoucí k předcházení recidivy trestné činnosti a vzniku rizik sociálního vyloučení v důsledku uvěznění. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zdravotních služeb, orgánů sociálně právní ochrany dětí, s obecními a krajskými úřady apod.
 6. Posuzování příčin negativních jevů, navrhování a realizace preventivních opatření u rizikových a ohrožených osob v době jejich uvěznění.

11. platová třída

 1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná odborným zaměstnancům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 2. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost u vězněných osob nebo chovanců, koordinace a aplikace dílčích penitenciárních postupů k naplnění účelu výkonu trestu, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
 3. Metodické usměrňování podmínek výkonu trestu odnětí svobody z hlediska naplnění jeho účelu.
 4. Poskytování psychoterapeutických služeb, edukativního, psychologického i speciálního poradenství, sociálního výcviku, arteterapie, ergoterapie a pohybové terapie včetně řešení zátěžových situací vězněným osobám, chovancům i zaměstnancům ve vězeňství.
 5. Zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce u vězněných osob a chovanců, s jejich rodinami, nebo skupinami v tíživých životních situacích, poskytování krizové pomoci a sociální rehabilitace.
 6. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji v důsledku uvěznění (prisonizace).
 7. Provádění komplexního sociálního šetření ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, s cílem včasného podchycení jedinců, kteří jsou ohroženi ztrátou sociálních dovedností v důsledku dlouhodobého uvěznění, ztrátou sociálního zázemí, sociálním vyloučením po propuštění, a následného poskytování včasné intervence ke snížení rizik prisonizace a sociálního vyloučení.
 8. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s efektivním dopadem na dobu po propuštění.

12. platová třída

 1. Poskytování vysoce specializované psychoterapie vězněným osobám a chovancům, poskytování psychoterapie v rámci standardizovaných terapeutických programů a vyhodnocování jejich účinnosti.
 2. Vývoj a koordinace aplikace psychoterapeutických postupů a nových psychoterapeutických metod ve vězeňství a supervize psychoterapeutických činností.
 3. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů a koncepcí z oblasti psychoterapeutické činnosti, systému preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 4. Poskytování odborného sociálně právního poradenství u vězněných osob, chovanců a jejich rodin v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů.
 5. Příprava a koordinace sociálně preventivních programů zaměřených na sociální rizika, prevenci sociálního vyloučení a na prevenci recidivy trestné činnosti pro vězněné osoby a chovance, které jsou uplatnitelné v podmínkách věznic, vazebních věznic a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 6. Příprava a koordinace programů a aktivit zaměřených na kontinuální sociální práci s vězněnými osobami a chovanci.
 7. Komplexní koordinace poskytovaných služeb osobní asistence vězněným osobám a chovancům, kteří požadují pomoc druhé osoby.
 8. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s vězněnými osobami a chovanci.
 9. Metodické usměrňování a koordinace speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 10. Poskytování krizové intervence a komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb včetně edukativního, psychologického a speciálního poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům.
 11. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou působností včetně spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
 12. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem nebo problémy v osobním a sociálním vývoji.
 13. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a psychologického poradenství u vězněných osob a chovanců.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd, které jsou využitelné při komplexním odborném zacházení s vězněnými osobami a chovanci.
 2. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností u vězněných osob a chovanců, sestavování prognóz a poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb.
 3. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům ve vězeňství, vyhodnocování účinnosti aplikovaných psychologických postupů a terapeutických programů u vězněných osob a chovanců s koncepčním přesahem.
 4. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti pedagogicko psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání vězněných osob a chovanců.
 5. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb a zásadních koncepcí v oblasti psychologických a terapeutických činností ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 6. Tvorba nových postupů v oblasti psychologické diagnostiky a hodnocení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 7. Supervizní činnost nad psychologickými a terapeutickými programy, odborná garance nejnáročnějších psychologických a terapeutických programů a služeb u vězněných osob a chovanců.
 8. Vytváření komplexních plánů, koncepcí a projektů trestní politiky v oblasti mapování a prevence poradenských a léčebných služeb, rizik opakování trestné činnosti související s užíváním drog nebo jiným závislostním chováním včetně hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti prevence a léčby adiktologických poruch u vězněných osob a chovanců. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně obětí trestné činnosti.
 9. Navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality u vězněných osob a chovanců.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]