7. platová třída

 1. Komplexní zajišťování agendy rejstříku soudů a státních zastupitelství podle vnitřních kancelářských řádů.
 2. Vedení organizačně-technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce nebo státního zástupce.
 3. Zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání nebo jednání státního zastupitelství, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy včetně vyhotovování zápisů ze soudních jednání nebo z jednání státního zastupitelství.

8. platová třída

 1. Organizování chodu kanceláře státního zastupitelství.
 2. Samostatné posuzování textu soudních rozhodnutí a provádění jeho úprav pro účely jejich veřejné publikace za účelem zajištění důsledné ochrany osobních údajů účastníků řízení a dalších zúčastněných osob a vyloučení jakéhokoliv dalšího možného přímého, případně zprostředkovaného ohrožení zákonem chráněných zájmů fyzických a právnických osob soudními rozhodnutími.
 3. Samostatné organizování rozhodovací činnosti soudu v rámci pracovního týmu nebo soudního oddělení spadajícího podle rozvrhu práce do jejich působnosti.
 4. Samostatné centrální vedení jednotných soudních rejstříků a dalších pomůcek podle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy.

9. platová třída

 1. Samostatné přidělování věcí v souladu s rozvrhem práce soudu na základě právního posuzování obsahu návrhů a žalob s osobní odpovědností za důsledné respektování ústavního principu zákonného soudce nebo dohled nad realizací systému přidělování věcí státním zástupcům a komplexní zajišťování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství včetně metodického řízení soudních oddělení nebo oddělení státního zastupitelství s osobní odpovědností za dodržování zákonů a vnitřních předpisů upravujících chod soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství včetně zajišťování kompletnosti a evidence soudních spisů nebo spisů státního zastupitelství v průběhu soudního řízení a odborné vzdělávání zaměstnanců soudních oddělení nebo oddělení státního zastupitelství.
 2. Komplexní zajišťování a provádění výkonu soudních rozhodnutí podle procesních předpisů, jednacího řádu pro okresní a krajské soudy a vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, spojené s osobní odpovědností za dodržování procesních předpisů upravujících výkon rozhodnutí včetně hmotné odpovědnosti.
 3. Provádění úkonů probace a mediace podle právních předpisů.
 4. Samostatné zajišťování agendy spojené s vydáváním sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zpracovávání podkladů pro legislativní činnost, analýza a publikace soudních rozhodnutí.
 5. Organizování chodu soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo kanceláře Nejvyššího státního zastupitelství včetně provádění rozhodnutí o nařízení soudních jednání nebo jednání státního zastupitelství a provádění kontroly anonymizace zásadních rozhodnutí.
 6. Samostatné vykonávání úkonů soudu soudním tajemníkem v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.
 7. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti státního zastupitelství vyhrazených jinak podle zákona státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci v rozsahu stanoveném kancelářským řádem státního zastupitelství.
 8. Samostatné zajišťování protokolace soudního řízení podle předpisů upravujících trestní řízení a občanské soudní řízení spojené s osobní odpovědností za věcnou správnost protokolace a určování její struktury a rozsahu s ohledem na povahu soudního řízení.
 9. Zajišťování komplexní konzultační a poradenské činnosti v oblasti rozhodovací činnosti soudů včetně právních jednání a dalších úkonů účastníků řízení podle procesních předpisů.

10. platová třída

 1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dozor nad činností soudních oddělení nebo oddělení státních zastupitelství při aplikaci procesních předpisů.
 2. Výkon probačních činností spojených s vedením a kontrolou odsouzených k alternativním trestům včetně mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Poradenství a vedení spolupracujících organizací a poskytování podpůrných služeb a poradenství pro oběti trestné činnosti.
 3. Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy.
 4. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu.
 5. Zajišťování agendy Úřadu evropského veřejného žalobce.

11. platová třída

 1. Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního řízení a v souvislosti s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti.
 2. Zajišťování dohledu nad výkonem odborných agend pro Úřad evropského veřejného žalobce. Zpracovávání výstupů z analytické činnosti pro Úřad evropského veřejného žalobce.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního zastupitelství vyššího stupně včetně odborného metodického usměrňování všech úseků odborné činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a státní správy soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti státních zástupců včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních zastupitelství nižších stupňů.
 2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.
 3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.
 4. Provádění nejnáročnějších činností souvisejících s výkonem kompetencí Úřadu evropského veřejného žalobce, vyžadujících s ohledem na rozsah, složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení všestranné odborně analytické schopnosti.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj probačních a resocializačních metod a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd. Vytváření plánů a koncepcí trestní politiky v oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně a podpoře obětí trestné činnosti.
 2. Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem na rozsah a na náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci práva.
 3. Provádění rozhodovací, náročné expertní a analytické činnosti a jiných úkonů soudu asistentem soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu v rozsahu vymezeném zákonem.

14. platová třída

 1. Vykonávání nejnáročnější rozhodovací činnosti soudu podle zvláštního zákona po úspěšném vykonání odborné justiční zkoušky nebo zkoušky jí na roveň postavené nebo nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s rozhodovací činností a jiných úkonů Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva.
 2. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 3. Komplexní koordinace státní správy a správy personální, organizační, hospodářské a finanční soudů vyššího stupně, včetně metodické činnosti na úseku soudního výkonu s výjimkou soudcovské činnosti v rozsahu vymezeném zvláštním zákonem.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]