7. platová třída

 1. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.
 2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.

8. platová třída

 1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrola a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrola čerpání finančních prostředků.
 2. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic a stížností.
 3. Samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho části.
 4. Soustavné sledování hospodaření městské části nebo organizační složky obce.

9. platová třída

 1. Plánování, koordinace a usměrňování kontrolního systému organizace.
 2. Zajišťování kontrol ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace. Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.
 3. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
 4. Prošetřování závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.
 5. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.

10. platová třída

 1. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
 2. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
 3. Analýza jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizace nebo městské části a stanovování zaměření kontroly.
 4. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti obce nebo městské části hlavního města Prahy.
 5. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy.
 6. Vyřizování závažných stížností a navrhování opatření k nápravě.

11. platová třída

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému organizace.
 2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.
 3. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Koordinace výkonu finanční kontroly.

12. platová třída

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému správního úřadu, v jehož čele není člen vlády s celostátní působností.
 2. Stanovování celostátních metodik kontrolní činnosti ve specializovaném oboru pro kontrolu vykonávanou kontrolními orgány včetně vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných norem a zajišťování jejich věcné a formální funkčnosti.
 3. Metodické usměrňování kontrolní činnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Vyhodnocování účinnosti kontrolního systému a provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných prací na úseku kontroly v působnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v jejich působnosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech: