Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů

2.5.1. Činnosti ve správě

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Komplexní zajišťování a dokumentace informačních, publicistických a tiskových výstupů Generální inspekce bezpečnostních sborů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
 2. Sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly.
 3. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
 4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací.
 5. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
 6. Provádění rozborů v oblasti služebních vztahů, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci při výkonu služby.
 7. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

7. tarifní třída - komisař

 1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Generální inspekce bezpečnostních sborů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
 2. Provádění rozborů organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 3. Koordinace a metodické usměrňování kontrol v celém rozsahu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 4. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků Generální inspekce bezpečnostních sborů týkajících se výkonu služby a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.
 5. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně jejího působení v rámci Evropské unie.
 2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových činností v Generální inspekci bezpečnostních sborů v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům a podobně. (tiskový mluvčí).
 3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Generální inspekce bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Generální inspekce bezpečnostních sborů, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do multiresortních systémů.
 2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnitřním členěním na specializované obory činností.

2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení sloužícího k výkonu služby v Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení báze dat, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí a databází. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů.
 3. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
 4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 5. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich ochrany a údržby.
 6. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) sloužících k výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení a zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.
 2. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky a metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
 3. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 5. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Zajišťování provozu kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení.
 3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých datových sítí, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
 4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů sloužících k výkonu služby v Generální inspekce bezpečnostních sborů, programového vybavení nebo informačních služeb.
 5. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 6. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, například metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.
 7. Systémové specializované práce spojené s vývojem redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb.
 8. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy sloužícími k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií.
 2. Komplexní správa složitých víceuživatelských a vícetáskových operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a počítačových sítí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
 3. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
 4. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách služby.
 5. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů a komunikačních systémů.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů Generální inspekce bezpečnostních sborů, například vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb Generální inspekce bezpečnostních sborů a její komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.

2.5.3. Provozně technické činnosti

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení a elektronických systémů používaných v činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů pro případ krizových situací.

2.5.4. Další specializované činnosti

7. tarifní třída - komisař

 1. Poskytování krizové intervence v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování psychoterapeutických služeb nebo psychologického poradenství osobám postiženým mimořádnými událostmi nebo kriminální činností vykonávané v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

 1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství a tvorba koncepce rozvoje psychologických služeb v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

2.5.5. Správní činnosti

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Samostatný výkon určených správních a administrativních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Osvědčování odborné způsobilosti pro výkon služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací.

7. tarifní třída - komisař

 1. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a osobních údajů v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Výkon komplexních správních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
 2. Tvorba koncepce poskytování informací z informačních systémů Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 3. Vypracovávání právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech včetně řešení věcně a právně složitých případů.
 4. Komplexní zajišťování připravenosti Generální inspekce bezpečnostních sborů na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zpracovávání osobních údajů, shromažďovaných v souvislosti s výkonem služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů včetně posuzování obecné úrovně nasazených technických prostředků.
 2. Tvorba koncepce a strategie informační a komunikační politiky Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 3. Tvorba koncepce ochrany utajovaných informací včetně stanovení závazných metod a postupů u Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 4. Výkon komplexních právních činností v celém oboru výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 5. Celostátní koordinace příprav účasti Generální inspekce bezpečnostních sborů na řešení krizových situací.
 6. Tvorba koncepce a zajišťování ochrany osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace, kontrola a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků, metodický dohled a koordinace služební přípravy v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.

2.5.7. Činnosti zdravotnické

9. tarifní třída - rada

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností včetně přednemocniční péče nebo v ochraně veřejného zdraví, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru. Hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.

2.5.8. Další činnosti

7. tarifní třída - komisař

 1. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].