Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů

2.5.1. Činnosti ve správě

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Komplexní zajišťování a dokumentace informačních, publicistických a tiskových výstupů Generální inspekce bezpečnostních sborů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
 2. Sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly.
 3. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
 4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací.
 5. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
 6. Provádění rozborů v oblasti služebních vztahů, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci při výkonu služby.
 7. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

7. tarifní třída - komisař

 1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Generální inspekce bezpečnostních sborů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
 2. Provádění rozborů organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 3. Koordinace a metodické usměrňování kontrol v celém rozsahu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 4. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků Generální inspekce bezpečnostních sborů týkajících se výkonu služby a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.
 5. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně jejího působení v rámci Evropské unie.
 2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových činností v Generální inspekci bezpečnostních sborů v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům a podobně. (tiskový mluvčí).
 3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Generální inspekce bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Generální inspekce bezpečnostních sborů, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do multiresortních systémů.
 2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnitřním členěním na specializované obory činností.

2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení sloužícího k výkonu služby v Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení báze dat, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí a databází. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů.
 3. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
 4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 5. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich ochrany a údržby.
 6. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) sloužících k výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení a zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.
 2. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky a metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
 3. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 5. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Zajišťování provozu kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení.
 3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých datových sítí, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
 4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů sloužících k výkonu služby v Generální inspekce bezpečnostních sborů, programového vybavení nebo informačních služeb.
 5. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 6. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, například metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.
 7. Systémové specializované práce spojené s vývojem redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb.
 8. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy sloužícími k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií.
 2. Komplexní správa složitých víceuživatelských a vícetáskových operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a počítačových sítí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
 3. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
 4. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách služby.
 5. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů a komunikačních systémů.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů Generální inspekce bezpečnostních sborů, například vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb Generální inspekce bezpečnostních sborů a její komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.

2.5.3. Provozně technické činnosti

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení a elektronických systémů používaných v činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů pro případ krizových situací.

2.5.4. Další specializované činnosti

7. tarifní třída - komisař

 1. Poskytování krizové intervence v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování psychoterapeutických služeb nebo psychologického poradenství osobám postiženým mimořádnými událostmi nebo kriminální činností vykonávané v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

 1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství a tvorba koncepce rozvoje psychologických služeb v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

2.5.5. Správní činnosti

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Samostatný výkon určených správních a administrativních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Osvědčování odborné způsobilosti pro výkon služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací.

7. tarifní třída - komisař

 1. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a osobních údajů v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Výkon komplexních správních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
 2. Tvorba koncepce poskytování informací z informačních systémů Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 3. Vypracovávání právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech včetně řešení věcně a právně složitých případů.
 4. Komplexní zajišťování připravenosti Generální inspekce bezpečnostních sborů na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zpracovávání osobních údajů, shromažďovaných v souvislosti s výkonem služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů včetně posuzování obecné úrovně nasazených technických prostředků.
 2. Tvorba koncepce a strategie informační a komunikační politiky Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 3. Tvorba koncepce ochrany utajovaných informací včetně stanovení závazných metod a postupů u Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 4. Výkon komplexních právních činností v celém oboru výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 5. Celostátní koordinace příprav účasti Generální inspekce bezpečnostních sborů na řešení krizových situací.
 6. Tvorba koncepce a zajišťování ochrany osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace, kontrola a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků, metodický dohled a koordinace služební přípravy v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.

2.5.7. Činnosti zdravotnické

9. tarifní třída - rada

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností včetně přednemocniční péče nebo v ochraně veřejného zdraví, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru. Hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.

2.5.8. Další činnosti

7. tarifní třída - komisař

 1. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech: