Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky

2.4.1. Činnosti ve správě

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování majetkové správy pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.
 2. Zajišťování kontroly ve všech oblastech výkonu služby hasičského záchranného sboru.
 3. Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému výkonu služby hasičského záchranného sboru.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek.
 2. Zajišťování zahraničních služebních styků k realizaci humanitární pomoci hasičského záchranného sboru.
 3. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům v oblasti výkonu služby u hasičského záchranného sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně (tiskový mluvčí).
 4. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní v oblastech výkonu služby ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.
 5. Provádění rozborů (analýz) v oblasti služebních vztahů, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci při výkonu služby u hasičského záchranného sboru.
 6. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly výkonu služby. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
 7. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol výkonu služby ve specializované oblasti.
 8. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností a příprava podkladů pro provádění bezpečnostních prověrek v organizacích určených právním předpisem.

7. tarifní třída - komisař

 1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých souborů pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek rozmístěných na více místech.
 2. Zabezpečování specializovaných odborných činností výkonu služby v oblasti majetkové a majetkoprávní správy pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek s aplikací příslušných právních předpisů v praxi.
 3. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků hasičského záchranného sboru k realizaci humanitární pomoci a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.
 4. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů hasičského záchranného sboru k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech výkonu služby včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
 5. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci při výkonu služby v hasičském záchranném sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně.
 6. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému výkonu služby pro zajištění účinného řízení hasičského záchranného sboru včetně ověřování účinnosti kontrolního systému.
 7. Koordinace a metodické usměrňování kontrol výkonu služby v celém rozsahu činnosti hasičského záchranného sboru.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování specializovaných odborných činností výkonu služby v oblasti majetkové a majetkoprávní u pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek s aplikací příslušných právních předpisů v praxi.
 2. Koncipování a koordinace postupu hasičského záchranného sboru k realizaci zahraniční humanitární pomoci.
 3. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce hasičského záchranného sboru včetně jeho působení v rámci Evropské unie.
 4. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií výkonu služby hasičského záchranného sboru.
 5. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému výkonu služby hasičského záchranného sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně.

9. tarifní třída - rada

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému výkonu služby Hasičského záchranného sboru České republiky.

2.4.2. Činnosti v oblasti služebních vztahů a financování výkonu služby pro případ krizových situací

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Zajišťování a kontrola dodržování služebních předpisů pro případ krizových situací.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Komplexní zajišťování oblasti služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru pro případ krizových situací.
 2. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Koordinace a zajišťování rozvoje v oblasti služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru pro případ krizových situací.
 2. Tvorba metod výkonu služby v oblasti služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru pro případ krizových situací.
 3. Sestavování rozpočtu hasičského záchranného sboru pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.
 4. Kontrola hospodaření podle rozpočtu pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.

7. tarifní třída - komisař

 1. Usměrňování a komplexní zajišťování oblasti služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru v útvaru s územní působností vyššího stupně pro případ krizových situací.
 2. Sestavování rozpočtů pro celky hasičského záchranného sboru s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Tvorba koncepce a komplexní koordinace služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru pro případ krizových situací.
 2. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce a komplexní koordinace služebních vztahů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky pro případ krizových situací.

2.4.3. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

2. tarifní třída - vrchní referent

 1. Výdej dat z databází veřejných informačních systémů nebo speciálních komunikačních systémů.

3. tarifní třída - asistent

 1. Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných informačních systémů jiných organizací.
 2. Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) včetně organizace, vkládání a zpracovávání informací a dat.
 3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh ve výpočetní technice nebo speciální komunikační technice včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozovaných počítačových aplikací.
 2. Koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů u složitých informačních a komunikačních technologií.
 3. Zajišťování chodu složitých a speciálních počítačových aplikací, jejich optimálního využívání a řešení kapacitních situací.
 4. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází veřejných informačních systémů.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.
 2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech.
 3. Správa banky dat.
 4. Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení.
 2. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení báze dat, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů.
 3. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
 4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
 5. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby.
 6. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení. Zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.
 2. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
 3. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
 5. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Zajišťování provozu kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení.
 3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých datových sítí, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
 4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
 5. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.
 6. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.
 7. Systémové specializované práce spojené s vývojem redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb.
 8. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií.
 2. Komplexní správa složitých víceuživatelských a vícetáskových operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a počítačových sítí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
 3. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
 4. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách.
 5. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů hasičského záchranného sboru, tj. vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb hasičského záchranného sboru a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.

2.4.4. Provozně technické činnosti

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů pro případ krizových situací.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních činností včetně koordinace všech účastníků přípravy a realizace investičních činností pro zajištění integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.

2.4.5. Další specializované činnosti

7. tarifní třída - komisař

 1. Poskytování krizové intervence při výkonu služby příslušníka hasičského záchranného sboru.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování psychoterapeutických služeb osobám postiženým mimořádnými událostmi.
 2. Poskytování komplexní krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích při výkonu služby příslušníka hasičského záchranného sboru.

9. tarifní třída - rada

 1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství a tvorba koncepce rozvoje psychologických služeb v Hasičském záchranném sboru České republiky.

2.4.6. Činnosti k dokumentaci výkonu služby

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Samostatné pořizování tištěných, hlasových a elektronických záznamů pro účely dokumentace výkonu služby hasičského záchranného sboru.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace a stanovení hlavních směrů rozvoje činnosti spojených s pořizováním tištěných, hlasových a elektronických záznamů pro účely dokumentace výkonu služby Hasičského záchranného sboru České republiky.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Tvorba koncepce činností spojených s pořizováním tištěných, hlasových a elektronických záznamů pro účely výkonu služby Hasičského záchranného sboru České republiky.

2.4.7. Správní činnosti

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů pro výkon služby ve specializovaných oborech činnosti hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování).
 2. Provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ".

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Osvědčování odborné způsobilosti pro výkon služby vyžadované právním předpisem.
 2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností a příprava podkladů pro provádění bezpečnostních prověrek vyšších stupňů.

7. tarifní třída - komisař

 1. Výkon komplexních právních činností pro výkon služby v jednotlivých specializovaných oborech hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování) včetně zastupování hasičského záchranného sboru v soudních sporech.
 2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností hasičského záchranného sboru s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory.
 3. Realizace a vyhodnocování vnitřních rozpočtových opatření pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů pro výkon služby ve specializovaných oborech hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování) včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování hasičského záchranného sboru v soudních sporech.

9. tarifní třída - rada

 1. Výkon komplexních právních činností pro výkon služby v celém oboru služby hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování), vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování hasičského záchranného sboru v soudních sporech.
 2. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací (výdaje pro ochranu obyvatelstva, pro požární ochranu, pro záchranné a likvidační práce a provozování zařízení pro integrovaný záchranný systém).
 3. Tvorba koncepce a strategie informační a komunikační politiky Hasičského záchranného sboru České republiky.

2.4.8. Činnosti výzkumné a vývojové

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.

9. tarifní třída - rada

 1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací v rámci projektu vedeného vedoucím týmu.
 2. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku (vedeného vedoucím týmu) s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem.
 2. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

 1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu.
 2. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.

2.4.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání

5. tarifní třída - inspektor

 1. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností pro výkon služby se získáním zákonného oprávnění.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.

7. tarifní třída - komisař

 1. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Tvorba koncepcí rozvoje učebního oboru nebo praktického vyučování studijního oboru nebo skupiny příbuzných oborů.
 2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky včetně tvorby metodiky speciálního výcviku.

9. tarifní třída - rada

 1. Stanovování koncepce rozvoje studijního oboru nebo výchovně vzdělávacího programu pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky a tvorba zásadních učebních dokumentů včetně jejich obsahového zaměření, specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru.
 2. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky stanovených právním předpisem.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání v oblasti výkonu služby.

2.4.10. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat

3. tarifní třída - asistent

 1. Speciální výcvik psů s psovodem pro vyhledávání osob ze závalů.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Zpracování konkrétních návrhů způsobů záchrany prostřednictvím služebních zvířat.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení psovodů a kynologů, zpracování programů výcviku.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti služební kynologie.

2.4.11. Další činnosti

2. tarifní třída – vrchní referent

 1. Poskytování podpory při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu výrobou a výdejem jídel.

3. tarifní třída – asistent

 1. Vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu do hloubky 40 m v prostředí umožňujícím přímý výstup k hladině.
 2. Poskytování psychické pomoci prostřednictvím jednoduchých laických postupů vedoucích ke zmírnění následků traumatizující události.
 3. Obsluha a údržba vozidel zdravotnické služby a jejich specifického zdravotnického vybavení včetně výkonu činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídicích činností v místě zásahu pod odborným dohledem.
 4. Zajišťování podpůrných činností při provádění trhacích prací včetně manipulace s výbušninami bez oprávnění přivádět výbušniny k výbuchu.
 5. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování a výroba dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.

4. tarifní třída – vrchní asistent

 1. Vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu v prostředí neumožňujícím přímý výstup k hladině včetně vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu v hloubce nad 40 m.
 2. Vykonávání lezeckých činností při zásazích ve výšce a nad volnou hloubkou s uplatněním samostatného rozhodování a odpovědností za určený úsek činnosti včetně samostatného vedení pravidelné odborné přípravy hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.
 3. Ošetřovatelská péče včetně zajišťování periferního žilního vstupu vykonávaná v ambulantní péči při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu pod odborným dohledem.
 4. Provádění trhacích prací malého rozsahu, kromě destrukcí objektů v souvislé zástavbě a všech továrních komínů.

5. tarifní třída – inspektor

 1. Provádění trhacích prací velkého rozsahu včetně destrukcí objektů v souvislé zástavbě a všech továrních komínů a současné zajišťování trvalé akceschopnosti a řízení činnosti družstva.
 2. Komplexní organizace činností souvisejících se zabezpečováním provozu stravovacího zařízení nebo provozu kuchyně při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.
 3. Specifická ošetřovatelská péče vykonávaná bez odborného dohledu v ambulantní péči a při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.

6. tarifní třída – vrchní inspektor

 1. Určování priorit v ošetřovatelském procesu při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]