Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

2.3. Policie České republiky

2.3.1. Činnosti ve správě

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Policie České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
 2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.
 3. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
 4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
 5. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností a příprava podkladů pro provádění bezpečnostních prověrek v policii.
 6. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
 7. Provádění specializovaných činností v oblasti služebních vztahů, včetně stanovování zásad, kritérií a postupů pro výběrová a přijímací řízení v rámci útvaru s územní působností vyššího stupně.
 8. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality nebo prevence dopravní nehodovosti včetně výchovy účastníků provozu na pozemních komunikacích k bezpečnému chování v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně.

7. tarifní třída - komisař

 1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů policie k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
 2. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci v policii.
 3. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému územního útvaru nižšího stupně včetně ověřování účinnosti kontrolního systému.
 4. Koordinace a metodické usměrňování kontrol v celém rozsahu činnosti policie.
 5. Zajišťování agend prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu včetně přípravy projektů v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce policie včetně jejího působení v rámci Evropské unie.
 2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů na policejním prezidiu v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).
 3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií policie.
 4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.
 5. Zajišťování právních činností v územních útvarech vyššího stupně.
 6. Metodické usměrňování prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a dopravní nehodovosti, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně, útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií policejního prezidia, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného resortního nebo multiresortního systému.
 2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému policie.
 3. Zajišťování právních činností v policejním prezidiu a útvarech s celostátní působností.
 4. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality, dopravní nehodovosti a sociální patologie, včetně navrhování systémových opatření v oblasti prevence v příslušnosti policejního prezidia.

2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

2. tarifní třída - vrchní referent

 1. Výdej dat z databází informačních systémů nebo speciálních komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.

3. tarifní třída - asistent

 1. Výdej dat z více databází informačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.
 2. Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) sloužících k výkonu služby v policii včetně organizace, vkládání a zpracovávání informací a dat.
 3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh ve výpočetní technice nebo speciální komunikační technice sloužící k výkonu služby v policii včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozovaných počítačových aplikací sloužících k výkonu služby v policii.
 2. Koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů u složitých informačních a komunikačních technologií sloužících k výkonu služby v policii.
 3. Zajišťování chodu složitých a speciálních počítačových aplikací sloužících k výkonu služby v policii, jejich optimálního využívání a řešení kapacitních situací.
 4. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází informačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat sloužících k výkonu služby v policii.
 2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech sloužících k výkonu služby v policii.
 3. Správa banky dat sloužící k výkonu služby v policii.
 4. Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů sloužících k výkonu služby v policii a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení sloužícího k výkonu služby v policii.
 2. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků sloužících k výkonu služby v policii, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení báze dat, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů.
 3. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v policii a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
 4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází sloužících k výkonu služby v policii.
 5. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází sloužících k výkonu služby v policii a jejich ochrany a údržby.
 6. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) sloužících k výkonu služby v policii včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení sloužícím k výkonu služby v policii. Zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.
 2. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky sloužícího k výkonu služby v policii. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
 3. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení sloužících k výkonu služby v policii, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v policii.
 5. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v policii, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Zajišťování provozu kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v policii, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází sloužících k výkonu služby v policii včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení.
 3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých datových sítí sloužících k výkonu služby v policii, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
 4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů sloužících k výkonu služby v policii, programového vybavení nebo informačních služeb.
 5. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.
 6. Projekční řízení informačních systémů sloužících k výkonu služby v policii s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.
 7. Systémové specializované práce spojené s vývojem redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje systémů informačních a komunikačních technologií sloužících k výkonu služby v policii, programového vybavení nebo informačních služeb.
 8. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy, sloužící k výkonu služby v policii.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v policii s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií a tvorba koncepce zabezpečení dat v policii a kybernetické bezpečnosti.
 2. Komplexní správa složitých víceuživatelských a vícetáskových operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně sloužících k výkonu služby v policii, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a počítačových sítí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
 3. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením sloužících k výkonu služby v policii včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
 4. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v policii a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách služby.
 5. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů policie, tj. vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb policie a její komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.

2.3.3. Provozně technické činnosti

5. tarifní třída - inspektor

 1. Navrhování a posuzování systémů ochrany objektů a navrhování doplňujících technických a organizačních opatření.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení a elektronických systémů používaných při ochraně chráněných osob a určených objektů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).
 2. Výkon odborných činností při přípravě a použití technických prostředků, včetně jejich oživení, uvádění do provozu a testování.

2.3.4. Další specializované činnosti

7. tarifní třída - komisař

 1. Poskytování krizové intervence v souvislosti s výkonem služby příslušníka policie.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování psychoterapeutických služeb nebo psychologického poradenství osobám postiženým mimořádnými událostmi nebo kriminální činností vykonávané v souvislosti s výkonem služby příslušníka policie.
 2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích v souvislosti s výkonem služby příslušníka policie.
 3. Provádění náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně ovzduší, v ochraně půdy a vstupu do půdy, v oblasti státního monitoringu kvality ovzduší a půdy pod dohledem autorizovaného analytika se specializovanou působností; příprava a aplikace metodik analýz a monitorování s celostátní působností pro potřeby ochrany chráněných osob.

9. tarifní třída - rada

 1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství a tvorba koncepce rozvoje psychologických služeb v policii.

2.3.5. Dopravní činnosti

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení (letecký technik).

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Obsluha technických systémů letadel, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu (palubní technik, palubní radiotelefonista).
 2. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím speciálního vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů, komunikačních zařízení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků.
 3. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky (letecký technik).

7. tarifní třída - komisař

 1. Navigační vedení, obsluhování technických systémů letadla, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu na pravidelné trati za nestandardních podmínek.
 2. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrskoletecké služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, rádiové a radiotechnické vybavení, optoelektronika).
 3. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. Ověřování technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení a použití letecké technické dokumentace.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Pilotování, navigační vedení nebo obsluha technických a speciálních systémů letadla na nepravidelné trati s přistáním za nestandardních podmínek (pilot letadla a palubní inženýr).
 2. Samostatné tvůrčí řešení náročných metodických a koncepčních úkolů v oblasti bezpilotních leteckých prostředků. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti nasazení bezpilotních leteckých prostředků. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů - komunikačního spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků (vedoucí oddělení bezpilotních leteckých prostředků).
 3. 3. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství. Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.

9. tarifní třída - rada

 1. Pilotování letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu včetně obsluhy technických a speciálních systémů letadla a koordinace činnosti s pozemními složkami (letový funkcionář, pilot letadla).

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Vedení letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činnosti s pozemními složkami (velitel letadla, pilot letadla, vedoucí letoví funkcionáři letecké služby policie).

2.3.6. Správní činnosti

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Samostatné pořizování a posuzování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obce včetně kontroly. Konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu.

7. tarifní třída - komisař

 1. Komplexní výkon státní inspekce anebo dozoru nad způsobilostí zbraní, střeliva a prováděním pyrotechnického průzkumu, nad způsobilostí pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů uváděných do oběhu.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
 2. Tvorba koncepce poskytování informací z informačních systémů policie.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zpracovávání osobních údajů, shromažďovaných v souvislosti s výkonem služby v policii včetně posuzování obecné úrovně nasazených technických prostředků.
 2. Tvorba koncepce a strategie informační a komunikační politiky policie.

2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů

3. tarifní třída - asistent

 1. Pořizování videozáznamů pro dokumentaci činnosti policie včetně stanovování podmínek pro snímání a provádění střihu.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Interpretace kolektivních částí instrumentálních děl začínajícími členy pod odborným vedením při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních děl při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky.
 2. Samostatné tvůrčí sestavování instruktážních pořadů používaných při odborné výuce a výcviku příslušníků policie včetně zpracování scénáře, střihu, titulkování, případně dodatečného ozvučování.

7. tarifní třída - komisař

 1. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních děl s nástrojovou nebo vokální skupinou při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky včetně řízení vojenského výcviku v pořadové přípravě a zajišťování umělecké úrovně skupiny.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba umělecké koncepce Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Nastudování a dirigování symfonických a komorních děl při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky včetně velení a řízení průběhu ceremoniálu.

2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.

9. tarifní třída - rada

 1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací v rámci projektu vedeného vedoucím týmu.
 2. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku (vedeného vedoucím týmu) s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem.
 2. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

 1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu.
 2. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.

2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v územních útvarech vyššího stupně a útvarech s celostátní působností včetně její koordinace v územních útvarech nižšího stupně.
 2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v policii.
 3. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích.
 4. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

7. tarifní třída - komisař

 1. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností a rozvíjení talentu v odborných předmětech vzdělávacích zařízení policie podle učebních dokumentů a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 2. Tvorba metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností. Stanovování postupů při provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů jako podklad pro výuku a výcvik. Zpracovávání technologických postupů a učebních pomůcek.
 3. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí v policii a pro kvalifikační a rekvalifikační kurzy.
 4. Koordinace a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech policie.
 5. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s účastí na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
 6. Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní výchovně vzdělávací činnost a tvorba vlastních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení policie v rámci schválených učebních dokumentů v odborných předmětech s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky.
 2. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s celostátní působností a v územních útvarech vyššího stupně, metodický dohled a koordinace služební přípravy v územních útvarech nižšího stupně.
 3. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s celostátní působností.
 4. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s umístěním do bodovaného místa na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
 5. Komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.

9. tarifní třída - rada

 1. Stanovování koncepce rozvoje studijního oboru nebo výchovně vzdělávacího programu a tvorba zásadních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení policie včetně jejich obsahového zaměření specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru.
 2. Výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění.
 3. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.
 4. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.
 2. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

 1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

2.3.10. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Zpracování konkrétních návrhů způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů a kynologů a jezdců, zpracovávání programů výcviku.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.

7. tarifní třída - komisař

 1. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů pro výkon speciálních činností.
 2. Komplexní řešení využití služebních zvířat, například při ochraně letadel před střety s ptáky.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti služební kynologie a hipologie.

9. tarifní třída - rada

 1. Specializované odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví a organizace, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní specializace vykonávané v souvislosti s ochranou chráněných osob.

2.3.11. Činnosti zdravotnické

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Komplexní ošetřovatelská péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností v jednotlivých klinických oborech nebo v ambulantní péči, zpracovávání ošetřovatelského plánu, sledování pacienta nebo klienta sociální péče z hlediska biopsychosociálních potřeb a jejich monitorování, plnění ordinací lékaře a asistence při diagnostických, vyšetřovacích nebo léčebných výkonech.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Komplexní specializovaná ošetřovatelské péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností v jednotlivých klinických oborech nebo v ambulantní péči, koordinace a usměrňování odborných činností, monitorování a vyhodnocování potřeb nemocného. Asistence při náročných diagnostických a léčebných výkonech, zavádění standardních ošetřovatelských plánů do praxe, zajišťování opatření proti nemocničním nákazám.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče stanovená zvláštním předpisem vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností v jednotlivých klinických oborech a v ambulantní péči. Stanovování priorit v ošetřovatelském procesu, realizace a delegování činností v ošetřovatelském týmu, stanovení ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelského procesu, sestavování plánu ošetřovatelské péče, zavádění nových ošetřovatelských metod do praxe, jejich kontrola a vyhodnocování jejich účinnosti, náročné specializované odborné ošetřovatelské nebo vyšetřovací činnosti na úzce specializovaných pracovištích.

9. tarifní třída - rada

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností včetně přednemocniční péče nebo v ochraně veřejného zdraví, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru. Hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
 2. Hodnocení a koordinace zdravotních rizik zátěže chráněných osob nebo osob postižených kriminální činností.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče včetně přednemocniční péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností nebo v ochraně veřejného zdraví, k jejímuž výkonu je nezbytné získání plné kvalifikace požadované příslušnými předpisy pro zcela samostatný výkon lékařské praxe. Výchova a další vzdělávání specialistů, konziliární činnost.

2.3.12. Další činnosti

2. tarifní třída - vrchní referent

 1. Vyhledávání a částečné odkrývání výbušnin v terénu.

3. tarifní třída - asistent

 1. Vykonávání odborných potápěčských činností pod vodou, například řezání ocelových konstrukcí, čištění a drobné stavební úpravy pod vodou.
 2. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných k výkonu práce.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Vykonávání specializovaných potápěčských prací pod vodou, například vyhledávání a vyzdvihování potopených předmětů, svařování a řezání ocelových konstrukcí, trhací práce.
 2. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve vodních nádržích, podzemních prostorách.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Vykonávání specializovaných potápěčských činností ve velkých hloubkách a za ztížených podmínek při pátrání po osobách a věcech, nebezpečných látkách a předmětech.
 2. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů a munice do ručních protitankových zbraní.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Metodické usměrňování činností ve specializovaných potápěčských oborech a při vedení služebních plavidel.
 2. Provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin a výbušných předmětů, navrhování způsobů ničení, ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě, organizační zabezpečování přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.
 3. Výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů zvláštního významu a provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při možných útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.
 4. Provádění orientačních a základních kriminalisticko-technických expertíz.
 5. Delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební a analytické činnosti.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace a metodické řízení specializovaných odborných činností v oblasti služebního potápění při pátrání po osobách a věcech, nebezpečných látkách a předmětech souvisejících s vyšetřováním trestné činnosti nebo s činností integrovaného záchranného systému v rámci útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia.
 2. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.
 3. Výkon složitých expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky se samostatnou volbou technických postupů.
 4. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.
 5. Provádění delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.
 2. Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.
 3. Provádění nejsložitějších expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]