Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

2.2. Vězeňská služba České republiky

2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky včetně její koordinace v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
 2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí ve Vězeňské službě České republiky.

7. tarifní třída - komisař

 1. Tvorba metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností. Stanovování postupů při provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů jako podklad pro výuku a výcvik. Zpracovávání technologických postupů a učebních pomůcek.
 2. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí ve Vězeňské službě České republiky a pro kvalifikační a rekvalifikační kurzy.
 3. Koordinace a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Vězeňské služby České republiky.
 4. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s působností na celém území České republiky a v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně, metodický dohled a koordinace služební přípravy v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
 2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s působností na celém území České republiky.
 3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií při výkonu činností ve Vězeňské službě.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

2.2.2. Další činnosti

3. tarifní třída - asistent

 1. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných k výkonu práce.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve vodních nádržích, podzemních prostorách.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů a munice do ručních protitankových zbraní.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin a výbušných předmětů, navrhování způsobů ničení, ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě, organizační zabezpečování přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.
 2. Výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů zvláštního významu a provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při možných teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.
 3. Delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební a analytické činnosti.

7. tarifní třída - komisař

 1. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.
 2. Výkon složitých expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky se samostatnou volbou technických postupů.
 3. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.
 4. Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.
 2. Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.
 3. Provádění nejsložitějších expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech: