2.1. Celní správa České republiky

2.1.1. Činnosti ve správě

3. tarifní třída - asistent

 1. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v jednotlivých dílčích oblastech výkonu působnosti orgánů celní správy.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti Celní správy České republiky.
 2. Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému Celní správy České republiky.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Koordinace kontrolní skupiny, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
 2. Analýza jednotlivých rizikových oblastí působnosti orgánů celní správy a stanovování zaměření kontroly.
 3. Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.
 4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol a dohledů ve specializované oblasti.

7. tarifní třída - komisař

 1. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků Celní správy České republiky týkajících se výkonu působnosti orgánů celní správy a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.
 2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Celní správy České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Stanovování koncepce a koordinace rozvoje kontrolního systému Celní správy České republiky.
 2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů na útvaru s celostátní působností v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům a hromadným sdělovacím prostředkům.

9. tarifní třída - rada

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Celní správy České republiky s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory.
 2. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií na útvaru s celostátní působností, případně Celní správy České republiky, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného resortního nebo multiresortního systému.
 3. Tvorba koncepce a metodické řízení ochrany utajovaných informací.

2.1.2. Správní činnosti

5. tarifní třída - inspektor

 1. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu výkonu působnosti orgánu celní správy.
 2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené oblasti výkonu služby nebo působnosti orgánů celní správy podle přesně daných postupů.
 3. Zajišťování agendy vyřizování věcí ve správním řízení v rozsahu působnosti orgánů celní správy.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování agendy vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
 2. Vykonávání právních činností a právního poradenství v oboru výkonu působnosti orgánů celní správy.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace a metodické usměrňování a posuzování řízení o mimořádných opravných prostředcích v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
 2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu působnosti orgánů celní správy včetně zastupování v soudních sporech.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru výkonu působnosti orgánů celní správy včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
 2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech výkonu působnosti orgánů celní správy včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování orgánů celní správy v soudních sporech.
 3. Komplexní zajišťování připravenosti Celní správy České republiky na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu.

9. tarifní třída - rada

 1. Komplexní zajišťování rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy včetně případného zastupování v soudních sporech.
 2. Výkon komplexních právních činností v celé oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
 3. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.

2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s celostátní působností včetně její koordinace v útvarech s územně vymezenou působností.
 2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Celní správě České republiky.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Celní správy České republiky.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v Celní správě České republiky.
 2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s působností na celém území České republiky.
 3. Komplexní výchovně vzdělávací činnost a tvorba vlastních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení Celní správy České republiky v rámci schválených učebních dokumentů v odborných předmětech s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.

2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat

2. tarifní třída - vrchní referent

 1. Výběr a výcvik služebních psů určených pro psovody včetně ošetřování psů ve výcviku.

3. tarifní třída - asistent

 1. Speciální výcvik psů s psovodem.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Zpracování konkrétních návrhů způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení psovodů a kynologů a zpracovávání programů výcviku.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Výběr a určování způsobu výcviku služebních psů podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti služební kynologie v Celní správě České republiky.

2.1.5. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Systémové specializované práce spojené s vývojem a projekčním řízením analytických informačních systémů sloužících k podpoře výkonu služby v Celní správě České republiky s rozsáhlou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou, popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické a jiné odborné činnosti, a tvorba projektů informačních systémů.

9. tarifní třída - rada

 1. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]