Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky

1. tarifní třída - referent

1. Zajišťování spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany.

2. Provádění běžné údržby a drobných oprav techniky a provádění podpůrných a doplňkových činností při hasebních a záchranných pracích.

2. tarifní třída - vrchní referent

1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu.

2. Řízení vozidel s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3500 kilogramů při hasebních a záchranných pracích nebo mimořádných událostech včetně jejich běžné údržby a drobných oprav.

3. tarifní třída - asistent

1. Provádění složitých hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných v kurzech.

2. Výkon běžné údržby a drobných oprav techniky nebo věcných prostředků a jejich obsluha v rámci týlového zabezpečení jednotek požární ochrany nebo hasičů při hasebních a záchranných pracích.

3. Zajišťování obsluhy složitých prostředků spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany, včetně obsluhy speciálních počítačových aplikací.

4. tarifní třída - vrchní asistent

1. Zajišťování a koordinace hasebních a záchranných prací při zásahu s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činnosti.

2. Výkon odborných činností speciálních služeb působících v jednotkách požární ochrany s přímou odpovědností veliteli jednotky požární ochrany.

3. Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku pro část území kraje.

4. Výkon odborných činností spojených s údržbou, evidencí nebo zkouškami věcných prostředků speciálních služeb anebo speciálních skupin působících v jednotkách požární ochrany s přímou odpovědností vedoucímu speciální služby nebo speciální skupiny.

5. tarifní třída - inspektor

1. Řízení činnosti družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí, zpracovávání dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné přípravy a zajišťování trvalé akceschopnosti družstva.

2. Samostatné zajišťování výkonu odborné činnosti speciálních služeb, výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany, stanovení postupu jejich použití a vyhodnocování situace včetně vedení příslušné agendy.

3. Samostatné zajišťování výkonu odborné činnosti na příslušném úseku v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování včetně zpracování a vedení odborné agendy na uvedených úsecích.

4. Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.

5. Zkoušení, ověřování a porovnávání parametrů nových technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Zajišťování akceschopnosti, výběru a využití nejsložitějších technických prostředků při složitých zásazích, havarijních a vyprošťovacích pracích, zpracovávání metodiky provozu technických prostředků.

2. Řízení činnosti čety, řízení rozsáhlejších zásahů jednotek požární ochrany při řešení mimořádných událostí včetně zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti čety.

3. Řízení a zabezpečování činnosti požární stanice v obci, řízení zásahů jednotek požární ochrany.

4. Komplexní zajišťování odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

5. Činnost s rozhodovací pravomocí na územním operačním a informačním středisku.

6. Samostatné řešení úkolů požárně technického zkušebnictví a složitých analytických a hodnotitelských úkolů v oblasti technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí. Posuzování shody výrobků a certifikací.

7. Zjišťování příčin požárů a mimořádných událostí zkušebními a znaleckými metodami a provádění speciálního odběru vzorků.

7. tarifní třída - komisař

1. Komplexní zajišťování činnosti požární stanice s plněním úkolů státní správy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany, řízení rozsáhlejších zásahů jednotek požární ochrany, analýza stavu technických opatření v hasebním obvodu stanice.

2. Řízení a koordinace v územním orgánu kraje nebo výkon odborných a metodických činností na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb v krajské nebo republikové působnosti nebo zajišťování požárně technických expertíz.

3. Samostatná rozhodovací činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně.

4. Komplexní hodnocení složitých analytických úkolů v oblasti technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí. Zajišťování odborných vyšetřovacích, expertizních a znaleckých činností v oboru zjišťování příčin vzniku požárů a mimořádných událostí. Zajišťování vysoce specializovaných činností v oblasti posuzování shody výrobků a certifikací.

5. Samostatné komplexní zajišťování specializovaných odborných činností na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

6. Řízení jednotek požární ochrany při řešení rozsáhlých a složitých zásahů při likvidaci velkých požárů, živelních pohrom, hromadných havárií a dalších mimořádných událostí, koordinace společných zásahů jednotek požární ochrany se složkami v integrovaném záchranném systému.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Koordinace výkonu státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav anebo civilního nouzového plánování, řízení a koordinace odborných a metodických činností na uvedených úsecích s územně vymezenou působností.

2. Samostatné tvůrčí řešení nejsložitějších specializovaných a expertizních úkolů v jednotlivých oborech činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb v republikové působnosti.

3. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu služby, příprava a tvorba normativních aktů a řídících rozhodnutí pro Hasičský záchranný sbor České republiky v krajské nebo republikové působnosti.

4. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických a metodických úkolů ve specializovaných oborech hasičského záchranného sboru.

5. Samostatná rozhodovací činnost na operačním a informačním středisku s republikovou působností.

6. Koordinace vyšetřovacích, expertizních a znaleckých činností v oboru požárně technického zkušebnictví a ochrany obyvatelstva včetně zjišťování příčin vzniku požárů a mimořádných událostí. Stanovování celostátní metodiky v oblasti posuzování shody výrobků a certifikací.

7. Koordinace nebo zpracovávání návrhů komplexních programů a koncepcí v jednotlivých oblastech požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

8. Koordinace činností v oblasti vzdělávacích, technických a účelových zařízeních zabezpečujících nezbytné podmínky pro výkon služby.

9. Řízení, koordinace a stanovování hlavních směrů rozvoje zabezpečení požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo specializovaných činností v oblasti výkonu služby nebo podmínek pro výkon služby, včetně jejich koordinace s orgány veřejné správy v územní působnosti.

9. tarifní třída - rada

1. Stanovování hlavních směrů rozvoje hasičského záchranného sboru v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému, nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

2. Celostátní metodické usměrňování vyšetřovacích expertizních a znaleckých činností v oboru požárně technického zkušebnictví a ochrany obyvatelstva včetně jejich koordinace.

3. Stanovování hlavních směrů rozvoje činnosti hasičského záchranného sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně.

4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Hasičském záchranném sboru České republiky.

10. tarifní třída - vrchní rada

1. Stanovování koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v hasičském záchranném sboru.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.

2. Komplexní koordinace Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech: