Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky

1. tarifní třída - referent

1. Zajišťování spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany.

2. Provádění běžné údržby a drobných oprav techniky a provádění podpůrných a doplňkových činností při hasebních a záchranných pracích.

2. tarifní třída - vrchní referent

1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu.

2. Řízení vozidel s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3500 kilogramů při hasebních a záchranných pracích nebo mimořádných událostech včetně jejich běžné údržby a drobných oprav.

3. tarifní třída - asistent

1. Provádění složitých hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných v kurzech.

2. Výkon běžné údržby a drobných oprav techniky nebo věcných prostředků a jejich obsluha v rámci týlového zabezpečení jednotek požární ochrany nebo hasičů při hasebních a záchranných pracích.

3. Zajišťování obsluhy složitých prostředků spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany, včetně obsluhy speciálních počítačových aplikací.

4. tarifní třída - vrchní asistent

1. Zajišťování a koordinace hasebních a záchranných prací při zásahu s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činnosti.

2. Výkon odborných činností speciálních služeb působících v jednotkách požární ochrany s přímou odpovědností veliteli jednotky požární ochrany.

3. Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku pro část území kraje.

4. Výkon odborných činností spojených s údržbou, evidencí nebo zkouškami věcných prostředků speciálních služeb anebo speciálních skupin působících v jednotkách požární ochrany s přímou odpovědností vedoucímu speciální služby nebo speciální skupiny.

5. tarifní třída - inspektor

1. Řízení činnosti družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí, zpracovávání dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné přípravy a zajišťování trvalé akceschopnosti družstva.

2. Samostatné zajišťování výkonu odborné činnosti speciálních služeb, výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany, stanovení postupu jejich použití a vyhodnocování situace včetně vedení příslušné agendy.

3. Samostatné zajišťování výkonu odborné činnosti na příslušném úseku v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování včetně zpracování a vedení odborné agendy na uvedených úsecích.

4. Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.

5. Zkoušení, ověřování a porovnávání parametrů nových technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Zajišťování akceschopnosti, výběru a využití nejsložitějších technických prostředků při složitých zásazích, havarijních a vyprošťovacích pracích, zpracovávání metodiky provozu technických prostředků.

2. Řízení činnosti čety, řízení rozsáhlejších zásahů jednotek požární ochrany při řešení mimořádných událostí včetně zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti čety.

3. Řízení a zabezpečování činnosti požární stanice v obci, řízení zásahů jednotek požární ochrany.

4. Komplexní zajišťování odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

5. Činnost s rozhodovací pravomocí na územním operačním a informačním středisku.

6. Samostatné řešení úkolů požárně technického zkušebnictví a složitých analytických a hodnotitelských úkolů v oblasti technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí. Posuzování shody výrobků a certifikací.

7. Zjišťování příčin požárů a mimořádných událostí zkušebními a znaleckými metodami a provádění speciálního odběru vzorků.

7. tarifní třída - komisař

1. Komplexní zajišťování činnosti požární stanice s plněním úkolů státní správy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany, řízení rozsáhlejších zásahů jednotek požární ochrany, analýza stavu technických opatření v hasebním obvodu stanice.

2. Řízení a koordinace v územním orgánu kraje nebo výkon odborných a metodických činností na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb v krajské nebo republikové působnosti nebo zajišťování požárně technických expertíz.

3. Samostatná rozhodovací činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně.

4. Komplexní hodnocení složitých analytických úkolů v oblasti technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí. Zajišťování odborných vyšetřovacích, expertizních a znaleckých činností v oboru zjišťování příčin vzniku požárů a mimořádných událostí. Zajišťování vysoce specializovaných činností v oblasti posuzování shody výrobků a certifikací.

5. Samostatné komplexní zajišťování specializovaných odborných činností na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

6. Řízení jednotek požární ochrany při řešení rozsáhlých a složitých zásahů při likvidaci velkých požárů, živelních pohrom, hromadných havárií a dalších mimořádných událostí, koordinace společných zásahů jednotek požární ochrany se složkami v integrovaném záchranném systému.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Koordinace výkonu státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav anebo civilního nouzového plánování, řízení a koordinace odborných a metodických činností na uvedených úsecích s územně vymezenou působností.

2. Samostatné tvůrčí řešení nejsložitějších specializovaných a expertizních úkolů v jednotlivých oborech činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb v republikové působnosti.

3. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu služby, příprava a tvorba normativních aktů a řídících rozhodnutí pro Hasičský záchranný sbor České republiky v krajské nebo republikové působnosti.

4. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických a metodických úkolů ve specializovaných oborech hasičského záchranného sboru.

5. Samostatná rozhodovací činnost na operačním a informačním středisku s republikovou působností.

6. Koordinace vyšetřovacích, expertizních a znaleckých činností v oboru požárně technického zkušebnictví a ochrany obyvatelstva včetně zjišťování příčin vzniku požárů a mimořádných událostí. Stanovování celostátní metodiky v oblasti posuzování shody výrobků a certifikací.

7. Koordinace nebo zpracovávání návrhů komplexních programů a koncepcí v jednotlivých oblastech požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

8. Koordinace činností v oblasti vzdělávacích, technických a účelových zařízeních zabezpečujících nezbytné podmínky pro výkon služby.

9. Řízení, koordinace a stanovování hlavních směrů rozvoje zabezpečení požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo specializovaných činností v oblasti výkonu služby nebo podmínek pro výkon služby, včetně jejich koordinace s orgány veřejné správy v územní působnosti.

9. tarifní třída - rada

1. Stanovování hlavních směrů rozvoje hasičského záchranného sboru v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému, nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

2. Celostátní metodické usměrňování vyšetřovacích expertizních a znaleckých činností v oboru požárně technického zkušebnictví a ochrany obyvatelstva včetně jejich koordinace.

3. Stanovování hlavních směrů rozvoje činnosti hasičského záchranného sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně.

4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Hasičském záchranném sboru České republiky.

10. tarifní třída - vrchní rada

1. Stanovování koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v hasičském záchranném sboru.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.

2. Komplexní koordinace Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]