Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

1.3. Policie České republiky

1. tarifní třída - referent

 1. Ozbrojená policejní ochrana zařízení pro zajištění cizinců pod odborným vedením.
 2. Asistence při provádění základních úkonů Policie České republiky pod odborným vedením do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy a dokončení předepsaného vzdělání - složení maturitní zkoušky.
 3. Provádění základních úkonů při výkonu strážní služby na určených stanovištích v objektech Policie České republiky a Ministerstva vnitra pod odborným vedením.

2. tarifní třída - vrchní referent

 1. Provádění základních úkonů Policie České republiky pod odborným vedením do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy.
 2. Ozbrojená policejní ochrana určených objektů.
 3. Ozbrojená policejní přeprava kurýrních zásilek a utajovaných zpráv.
 4. Zajišťování policejní přepravy a ozbrojené asistence v rámci činnosti policejních výjezdových skupin.
 5. Provádění základních úkolů Policie České republiky.

3. tarifní třída - asistent

 1. Plnění základních úkolů Policie České republiky v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky s případným odhalováním a vyřizováním přestupků svěřených do působnosti Policie České republiky k projednání na místě. Provádění dílčích úkonů v trestním řízení.
 2. Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.
 3. Samostatný výkon střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo střežení osob umístěných v záchytných zařízeních.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Výkon služby Policie České republiky při zabezpečování dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, jehož součástí je odhalování, prošetřování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti Policie České republiky. Provádění jednotlivých úkonů v trestním řízení.
 2. Zabezpečování specializované ochrany určených objektů zvláštního významu.
 3. Koordinace činností Policie České republiky při výkonu hlídkové služby, při střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo při výkonu služební kynologie nebo hipologie v rámci útvarů Policie České republiky.
 4. Výkon základních policejně kynologických činností v útvarech Policie České republiky.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti pracovišť krajského ředitelství Policie České republiky s dílčí územně vymezenou působností nebo útvarů zřízených v rámci krajského ředitelství Policie České republiky (dále jen „územní útvar nižšího stupně“).
 2. Samostatný výkon odborných činností na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky v rámci útvarů s celostátní působností nebo celokrajských pracovišť krajského ředitelství Policie České republiky (dále jen „územní útvar vyššího stupně“) nebo výkon jiných správních činností svěřených policii v rámci územních útvarů nižšího stupně.
 3. Koordinace výkonu služby při ochraně určených objektů v územních útvarech vyššího stupně nebo útvarech s celostátní působností včetně navrhování nebo posuzování systémů bezpečnostních opatření k zabezpečení ochrany objektů.
 4. Samostatné zajišťování bezpečnosti chráněných osob.
 5. Výkon základních činností v zásahové jednotce územního útvaru vyššího stupně.
 6. Výkon odborných specializovaných operativně pátracích činností služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování v působnosti útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.
 7. Koordinace operačních činností v rámci policejní školy.
 8. Samostatný výkon speciálních kynologických činností pro potřeby trestního řízení v útvarech Policie České republiky.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů nižšího stupně.
 2. Výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti Policejního prezidia České republiky (dále jen „policejní prezidium“), útvarů s celostátní působností a územních útvarů vyššího stupně.
 3. Koordinace operačních činností vykonávaných v útvarech s celostátní působností, územních útvarech vyššího stupně nebo územních útvarech nižšího stupně při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, ochranou státní hranice a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Policie České republiky.
 4. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v rámci útvarů Policie České republiky.
 5. Výkon odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v rámci služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování územních útvarů nižšího stupně.
 6. Výkon základních činností v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s celostátní působností.
 7. Výkon specializovaných odborných činností v zásahových jednotkách v územních útvarech vyššího stupně.
 8. Specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo stanovování postupu při ochraně objektů zvláštního významu.
 9. Specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování ochrany cestujících a posádky v dopravních letadlech, doprovázení letadel a případné vyjednávání s pachatelem teroristického útoku.
 10. Koordinace výkonu činností při střežení a eskortování osob omezených na svobodě v rámci útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
 11. Koordinace a řízení činnosti Policie České republiky na úseku výkonu služby u organizačních článků útvarů s celostátní působností, územních útvarů vyššího stupně nebo územních útvarů nižšího stupně.
 12. Výkon základních operativně pátracích činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
 13. Koordinace a usměrňování oborů policejní činnosti v útvarech s celostátní působností, územních útvarech vyššího stupně nebo územních útvarech nižšího stupně.
 14. Výkon nejnáročnějších specializovaných operativně pátracích činností u služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
 15. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva a prováděním pyrotechnického průzkumu, nad způsobilostí pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
 16. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v oboru policejní kynologie aplikací metody pachové identifikace.
 17. Koordinace činností v zásahových jednotkách v územních útvarech vyššího stupně (velitel zásahového družstva).
 18. Výkon správních činností při prověřování, prošetřování a zpracování skutkově a právně složitých správních řízení, vyšetřování a dokumentace trestné činnosti na úseku pobytového režimu cizinců svěřené policii v rámci územních útvarů vyššího stupně.
 19. Samostatný výkon odborných činností při odhalování, dokumentaci a vyšetřování závažných protiprávních jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, veřejného pořádku a bezpečnosti, ochrany státní hranice a vstupu a pobytu cizinců na území České republiky v rámci územních útvarů vyššího stupně nebo útvarů s celostátní působností anebo policejního prezidia.
 20. Výkon základních policejních činností v oblasti mezinárodní policejní spolupráce v rámci policejního prezidia nebo útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.

7. tarifní třída - komisař

 1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti územních útvarů vyššího stupně nebo útvarů s celostátní působností.
 2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů nižšího stupně.
 3. Výkon náročných odborných činností při přípravě a používání technických prostředků službou kriminální Policie České republiky a vyšetřování u útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
 4. Výkon specializovaných odborných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v rámci policejního prezidia nebo v útvarech s celostátní působnosti nebo územních útvarech vyššího stupně.
 5. Specializované odborné činnosti v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s celostátní působností.
 6. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci územních útvarů nižšího stupně.
 7. Koordinace operačních činností vykonávaných v rámci útvaru s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Policie České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.
 8. Výkon specifických činností a zajišťování komplexních součinnostních vztahů v rámci mezinárodní policejní spolupráce v rámci územních útvarů vyššího stupně.
 9. Provádění specializovaných odborných a preventivních činností při ověřování dodržování hygienických limitů, ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, jakož i zachovávání hygienických požadavků pro výkon činností epidemiologicky závažných, pro zajištění ochrany chráněné osoby.
 10. Koordinace činností při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo objektů zvláštního významu včetně koordinace součinnosti s dalšími subjekty ve vymezeném rozsahu v útvarech s celostátní působností.
 11. Koordinace a metodické usměrňování výkonu policejní kynologie nebo hipologie v rámci územních útvarů vyššího stupně.
 12. Komplexní koordinace a řízení činnosti Policie České republiky na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků útvarů s celostátní působností, územních útvarů vyššího stupně nebo územních útvarů nižšího stupně.
 13. Koordinace činností v zásahové jednotce rychlého nasazení útvaru s celostátní působností (velitel zásahového družstva).
 14. Výkon specifických pyrotechnických činností v rámci zajišťování pyrotechnické ochrany mezinárodních letišť a jaderných elektráren.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s celostátní působností nebo policejního prezidia.
 2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů nižšího stupně nebo územních útvarů vyššího stupně.
 3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci policejního prezidia, útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
 4. Vysoce specializované odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké činnosti v útvarech Policie České republiky.
 5. Koordinace specifických policejních činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní policejní spolupráce na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
 6. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu policejní činnosti, příprava a tvorba služebních předpisů v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
 7. Koordinace a metodické usměrňování specializovaných policejních pyrotechnických činností včetně stanovování celostátní metodiky výuky a výcviku.
 8. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany, například nástražných výbušných systémů.
 9. Koordinace a metodické usměrňování oboru kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky v rámci policejního prezidia.
 10. Komplexní koordinace činností při zajišťování ochrany života a zdraví chráněných osob nebo ochrany zastupitelských úřadů, určených objektů a sídelních objektů včetně stanovování nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany.
 11. Koordinace operačních činností vykonávaných na policejním prezidiu při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Policie České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.
 12. Koordinace a komplexní zajišťování specializovaných operativně pátracích činností včetně odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
 13. Komplexní koordinace a usměrňování výkonu činností policie v trestním řízení a jiných různorodých policejních činností a výkonu služby u organizačních článků v rámci územních útvarů nižšího stupně.
 14. Výkon specifických technických činností v oblasti kybernetické kriminality a analýza obsahu získaných nebo zajištěných dat v případech s významným prvkem užití informačních a komunikačních technologií v příslušnosti útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.

9. tarifní třída - rada

 1. Stanovování směrů rozvoje policejní činnosti územních útvarů nižšího stupně.
 2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v působnosti policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
 3. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti policejního prezidia.
 4. Tvorba koncepce kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky.
 5. Tvorba koncepce policejních služeb nebo oborů na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
 6. Rozvoj nových metod nebo forem znaleckého zkoumání v působnosti Policie České republiky.
 7. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu policejních činností v rámci útvarů s celostátní působností.
 8. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu různorodých policejních činností v rámci územních útvarů vyššího stupně.
 9. Metodické usměrňování a koordinace činností při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
 10. Tvorba koncepce a stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání policistů v působnosti policejního prezidia pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.
 11. Koordinace nasazení sil a prostředků při speciálních operacích v rámci použití operativně pátracích prostředků a odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a koordinace specializovaných a kriminalisticko-technických činností.
 12. Tvorba koncepce a implementačních postupů, komplexních analýz, metod a strategií v oblasti mezinárodní policejní spolupráce na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
 13. Metodické usměrňování a koordinace inspekce nebo státního dozoru nad problematikou zbraní, střeliva a provádění pyrotechnického průzkumu.
 14. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Stanovování hlavních směrů policejní činnosti ve službách Policie České republiky.
 2. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje Policie České republiky v oblastech zajišťovaných útvary s celostátní působností nebo územními útvary vyššího stupně.
 3. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.
 4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje mezinárodní policejní spolupráce v operativní, strategické a zahraničně-diplomatické oblasti na úrovni policejního prezidia.
 5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u Policie České republiky včetně provádění monitorování souladu zpracování osobních údajů v rámci mezinárodní policejní spolupráce.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

 1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.
 2. Komplexní koordinace Policie České republiky.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].