Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

1.2 Vězeňská služba České republiky

1. tarifní třída – referent

 1. Výkon strážní služby na strážních věžích.
 2. Výkon strážní služby při doprovodu vozidel nebo osob uvnitř vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“).
 3. Výkon strážní služby ve strážní a zásahové hlídce pod odborným vedením.
 4. Výkon služby justiční stráže na vstupu do budovy soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva a při doručování písemností.
 5. Přeprava vězněných osob nebo chovanců.

2. tarifní třída - vrchní referent

 1. Výkon strážní a eskortní služby pod odborným vedením.
 2. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným vedením nebo usměrněním.
 3. Výkon strážní služby justiční stráže pod odborným vedením.
 4. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s dílčím výkonem eskortní činnosti.
 5. Ošetřování služebních psů a psů připravovaných pro služební využití.

3. tarifní třída – asistent

 1. Výkon strážní služby na strážních stanovištích ve vazební věznici, věznici nebo ústavu nebo na vnějším střeženém pracovišti a výkon eskortní služby při eskortování vězněných osob a chovanců mimo vazební věznici, věznici nebo ústav.
 2. Samostatný výkon dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici.
 3. Výkon strážní služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici.
 4. Výkon strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže.
 5. Výkon základních služebních úkolů se služebním psem nebo provádění základního výcviku psů připravovaných pro služební využití.
 6. Výkon administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní a eskortní služby.
 7. Výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo ústavu.
 8. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s výkonem strážní a eskortní činnosti.

4. tarifní třída – vrchní asistent

 1. Zajišťování kontroly osob nebo vozidel na vstupu nebo vjezdu nebo ve vymezeném úseku vazební věznice, věznice nebo ústavu nebo ve vymezeném úseku vnějšího střeženého pracoviště nebo výrobní zóny a výkon strážní služby při eskortování zvlášť nebezpečných osob (výjimečné a doživotní tresty odnětí svobody, organizovaný zločin apod.) nebo výkon činností v jednotce pro zákrok pod jednotným velením.
 2. Výkon dozorčí služby ve vztahu k zajišťování práv vězněných osob včetně jejich předvádění ve vazební věznici nebo věznici.
 3. Zajišťování strážní služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici, věznici nebo při předvádění chovanců v ústavu.
 4. Koordinace přepravy vězněných osob a chovanců.
 5. Zajišťování strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže.
 6. Výkon kynologických činností ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
 7. Komplexní výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo ústavu.
 8. Samostatný výkon dozorčí služby na střeženém pracovišti ve vazební věznici nebo věznici.
 9. Komplexní zajišťování administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní a eskortní služby.

5. tarifní třída – inspektor

 1. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu strážní nebo eskortní služby nebo přepravy vězněných osob nebo chovanců nebo služební kynologie včetně činností při přípravě a využití psychotropních a návykových látek.
 2. Koordinace a kontrola výkonu strážní služby v budovách soudů a při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže.
 3. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně a komplexní zajišťování dozorčí služby při zajišťování práv a povinností vězněných osob ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.
 4. Samostatné zajišťování provozu operačního a dozorčího operačního střediska ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.
 5. Samostatný výkon speciálních kynologických činností, například při vyhledávání omamných a psychotropních látek nebo jiných komodit ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
 6. Koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
 7. Komplexní výkon dozorčí služby na nestřeženém pracovišti mimo vazební věznici nebo věznici.

6. tarifní třída – vrchní inspektor

 1. Komplexní koordinace a kontrola strážní služby nebo eskortní služby nebo služby justiční stráže.
 2. Samostatné zajišťování práv a povinností obviněných, uplatňování kázeňské pravomoci vůči obviněným a vyřizování kázeňských přestupků obviněných.
 3. Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů podle jednotlivých specializací a kategorií služebních psů ve výcvikovém středisku služební kynologie.
 4. Výkon odborných činností při zabezpečování, přípravě a používání technických a dalších prostředků sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.
 5. Komplexní koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
 6. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly a dále výkon činností agendy spisové služby na generálním ředitelství.
 7. Komplexní koordinace, metodické řízení a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně.
 8. Komplexní koordinace a kontrola činností dopravy ve vazební věznici, věznici nebo ústavu a zajišťování technické údržby služebních vozidel a hospodaření s majetkem státu.
 9. Koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob (např. ústavních činitelů, zahraničních významných osob) vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence.

7. tarifní třída – komisař

 1. Příprava a řešení systémových opatření, postupů a zásad výkonu služby vězeňské stráže ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu nebo justiční stráže při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže.
 2. Koordinace a zajišťování bezpečnostních opatření v organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky při plnění úkolů při řešení krizových situací nebo mimořádných událostí nebo zajišťování činností na úseku ochrany utajovaných informací.
 3. Zpracovávání zásad a postupů při realizaci výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
 4. Zpracovávání jednotných zásad a postupů výkonu služby vězeňské nebo justiční stráže.
 5. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
 6. Příprava a navrhování systémových opatření a postupů při vytváření technických a dalších podmínek sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.
 7. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů nebo plemen pro výkon speciálních činností.
 8. Odborné preventivní, diagnostické a rehabilitační práce v ochraně zvířat.
 9. Komplexní metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů ve výcvikovém středisku služební kynologie.
 10. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Vězeňské služby České republiky.
 11. Komplexní koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob (např. ústavních činitelů, zahraničních významných osob) vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence.

8. tarifní třída – vrchní komisař

 1. Koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky a výkon činnosti pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
 2. Koordinace a usměrňování přímého výkonu služby vězeňské stráže ve vazební věznici, věznici nebo ústavu nebo justiční stráže v místech výkonu služby.
 3. Koordinace a stanovování způsobu realizace výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody ve vazební věznici nebo věznici. Koordinace a stanovování způsobu realizace výkonu zabezpečovací detence v ústavu.
 4. Výkon koncepčních a koordinačních činností a podíl na stanovování hlavních směrů výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
 5. Koordinace zabezpečování, přípravy a používání technických a dalších prostředků a vytváření technických a dalších podmínek sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.
 6. Koordinace činností při poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně koordinace součinnosti s dalšími subjekty.
 7. Zajišťování ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Metodická a kontrolní činnost na úseku ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky.

9. tarifní třída – rada

 1. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky a koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování skutkově a právně mimořádně složité trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
 2. Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace a usměrňování výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence.
 3. Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
 4. Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace a komplexní zajišťování činnosti ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.
 5. Zpracovávání koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby Vězeňské služby České republiky v oblasti technických a dalších prostředků.
 6. Specializované odborné preventivní, diagnostické a léčebné práce v ochraně zdraví zvířat.
 7. Komplexní koordinace činností při poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany.
 8. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Tvorba koncepce ochrany utajovaných informací včetně stanovení závazných metod a postupů u Vězeňské služby České republiky. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
 9. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů ve Vězeňské službě České republiky.

10. tarifní třída – vrchní rada

 1. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů činností v oblasti policejních úkonů ve Vězeňské službě České republiky při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
 2. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence.
 3. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
 4. Stanovování koncepce, koordinace a komplexní zajišťování činnosti vazební věznice, věznice nebo ústavu.
 5. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů Vězeňské služby České republiky, tvorba koncepce vývoje mezinárodní spolupráce a hlavních směrů rozvoje Vězeňské služby České republiky.

11. tarifní třída – vrchní státní rada

 1. Komplexní koordinace Vězeňské služby České republiky.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]