Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

1.1. Celní správa České republiky

2. tarifní třída - vrchní referent

 1. Základní úkony při dohledu a kontrole v působnosti orgánů Celní správy České republiky (dále jen „orgán celní správy“).
 2. Úkony v rámci dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy pod odborným vedením.
 3. Ozbrojená přeprava kurýrních zásilek v rámci orgánů celní správy a orgánů Finanční správy České republiky.

3. tarifní třída - asistent

 1. Provádění odborných úkonů v oblasti dohledu nebo kontroly v působnosti orgánů celní správy v rámci příslušných jednotlivých agend s vazbami na další agendy.
 2. Provádění kontrolních činností v systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací nebo kontroly dálničních kupónů. Provádění kontrolních činností v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě.
 3. Ozbrojený doprovod určených druhů zboží pod dohledem orgánů celní správy.
 4. Provádění asistenční činnosti s výjimkou ozbrojené přepravy kurýrních zásilek.
 5. Odhalování a řešení přestupků v působnosti orgánů celní správy a jejich vyřizování v blokovém řízení.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Zajišťování agendy dohledu nebo kontroly v působnosti orgánu celní správy v útvarech s vymezenou územní působností, včetně odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků.
 2. Zajišťování agendy v rámci fáze daňového nebo celního řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, cla, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
 3. Samostatné plnění úkolů při odhalování a dokumentaci celních a daňových přestupků, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení a plnění úkolů v těchto oblastech stanovených zvláštními předpisy a mezinárodními smlouvami v oblasti působnosti orgánů celní správy.
 4. Výkon základních celně kynologických činností.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování agendy celního řízení spojené se sazebním zařazováním zboží, se stanovováním celní hodnoty, s výší zajištění celního dluhu nebo zajišťování agendy fází daňového řízení anebo správy více druhů daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
 2. Výkon základních činností v útvaru operativního nasazení s celostátní působností nebo výkon základních operativně pátracích činností.
 3. Zajišťování komplexu operačních činností, případně rozhodování o mimořádných opatřeních při provádění dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy v útvaru s vymezenou územní působností.
 4. Zajišťování specializovaných kriminalisticko-technických činností s použitím technických prostředků u útvarů s vymezenou územní působností.
 5. Samostatné provádění speciálních kontrolních činností při přepravě a dopravě zboží podléhající zvláštním kontrolním režimům nebo při přepravě a dopravě vysoce nebezpečných věcí.
 6. Výkon činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a šetření skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti orgánů celní správy.
 7. Provádění analýz obchodních případů, účinnosti přijatých opatření při provádění dohledu a kontroly, základních rozborových činností a přípravy podkladů pro řízení a rozhodování v útvarech s vymezenou územní působností.
 8. Provádění následných verifikací původu zboží.
 9. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného subjektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
 10. Samostatný výkon speciálních kynologických činností při vyhledávání zájmových komodit zboží.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Koordinace a usměrňování dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy v útvarech s vymezenou územní působností.
 2. Výkon činností orgánů celní správy při odhalování, dokumentaci a šetření trestné činnosti v oblasti porušování celních a daňových předpisů.
 3. Specializované odborné činnosti v útvaru operativního nasazení s celostátní působností nebo výkon specializovaných odborných operativně pátracích činností.
 4. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností, zajišťování speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky a odborných prací v rámci prováděné operativně pátrací činnosti, realizace operativní dokumentace, vyhodnocování údajů v evidenčních informačních systémech.
 5. Samostatné provádění kontroly po propuštění zboží nebo náročných analýz a rozborů účinnosti komplexních opatření při provádění dohledu a kontroly.
 6. Koordinace činností v oblasti udělování povolení pro účely celního řízení, vydávání celních dokladů a dokladů o ručení podle mezinárodních smluv.
 7. Koordinace a usměrňování určování celní hodnoty, sazebního zařazení zboží a jeho původu.
 8. Samostatné provádění systémových specializovaných činností v oblastech zvláštních celních režimů včetně koordinace a usměrňování.
 9. Samostatné provádění systémových specializovaných činností v oblasti podpory celnímu dohledu, v oblasti specializovaných opatření týkajících se dovozu, vývozu, zpětného vývozu, dopravy a přepravy zboží, ochrany vnitřního trhu, kontrol po propuštění zboží a kontrol v působnosti orgánů celní správy podle právních předpisů.
 10. Koordinace operačních činností vykonávaných v útvaru s celostátní působností.
 11. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení v rámci správy jednotlivého druhu daně, cla, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
 12. Finanční revize výměrů vlastních zdrojů Evropské unie a ostatních příjmů.
 13. Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.

7. tarifní třída - komisař

 1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, dohledu a kontroly anebo celního řízení nebo daňového řízení v útvaru s vymezenou územní působností nebo jejich zajišťování na útvaru s celostátní působností, organizace výkonu služby včetně spolupráce s jinými orgány.
 2. Samostatné provádění složitých analýz a vypracovávání rizikových profilů v oblastech dohledu a kontroly včetně rizikové analýzy.
 3. Zajišťování systémových činností v oblastech porušování celních a daňových předpisů, pátrání, odhalování trestných činů, trestního řízení nebo kriminalisticko-technických expertizních činností.
 4. Komplexní výkon specializovaných činností v oblasti daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo komplikovaná daňová nebo správní řízení anebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů u útvaru s celostátní působností.
 5. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických, kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v útvaru s celostátní působností. Metodické řízení kriminalistických techniků na podřízených útvarech.
 6. Provádění vysoce specializovaných odborných činností v útvaru operativního nasazení s celostátní působností. Zajišťování a koordinace speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky nebo při realizaci operativní dokumentace.
 7. 7. Samostatné provádění náročných analytických a informačních podpor pro řídící činnost útvaru s celostátní působností. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.
 8. Specializované odborné činnosti v oblasti zpracovávání a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží a závazných informací o původu zboží. Zajišťování systémových činností v oblastech souvisejících s udělením statusu schváleného vývozce a registrovaného vývozce.
 9. Koordinace operačních činností v útvaru s celostátní působností při správě, kontrole, dohledu a pátrání v oblasti správy cel a daní a dalších výhradních a sdílených kompetencích Celní správy České republiky, koordinace opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Celní správy České republiky a samostatné provádění odborného dohledu a náročných kontrol v oblasti činnosti operačního centra.
 10. Koordinace a metodické usměrňování provádění analýzy strategických oblastí činnosti Celní správy České republiky.
 11. Samostatné zajišťování a koordinace činností v oblasti informačních zdrojů a informační spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory a orgány státní správy v útvaru s celostátní působností; samostatné provádění náročných kontrol v oblasti využívání informačních zdrojů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Tvorba pravidel pro stanovování původu zboží, celní hodnoty a sazebního zařazování zboží. Koordinace a provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru celnictví v útvaru s celostátní působností.
 2. Samostatné komplexní odborně metodické řízení a usměrňování výkonu působnosti orgánů celní správy, včetně přípravy a tvorby vnitřních předpisů, tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů v rámci útvaru s celostátní působností.
 3. Výkon, koordinace a řízení činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a šetření skutkově a právně složité trestné činnosti.
 4. Stanovování jednotných metodických zásad a koordinace činností podřízených orgánů celní správy v útvaru s celostátní působností na úseku daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo integrovaných kontrol s dopady do příjmů veřejných rozpočtů v případné součinnosti s dalšími správními úřady, samosprávnými celky a dalšími orgány.
 5. Koordinace v oblasti zajišťování celního dluhu nebo v oblasti ochrany duševního vlastnictví v útvaru s celostátní působností.
 6. Koordinace systému celně tarifních posuzování a aplikace výsledků mezinárodních jednání o celním sazebníku.
 7. Samostatná řídící a koordinační činnost v oblasti dohledu a kontroly, pátrání, trestního řízení, zpravodajství a operativně pátracích činností, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány, a mezinárodní spolupráce v útvaru s celostátní působností.
 8. Výkon metodické, koordinační a normotvorné činnosti v oblasti organizačního uspořádání, územní působnosti orgánů celní správy a typologie funkcí bezpečnostního sboru v útvaru s celostátní působností.
 9. Samostatné tvůrčí řešení a provádění nejnáročnějších rizikových analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních opatření pro koncepční a legislativní výstupy.
 10. Koordinace operačních činností v útvaru s celostátní působností při výkonu správy, kontrole, dohledu a pátrání v oblasti cel, daní a jiných obdobných peněžitých plnění a dalších výhradních a sdílených kompetencích orgánů celní správy, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány a mezinárodní spolupráce. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Celní správy České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačního centra.
 11. Koordinace specifických činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní celní spolupráce v útvaru s celostátní působností.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje orgánů celní správy, jejich organizačního uspořádání a vnitřního členění nebo koncepce specializovaných oborů působnosti orgánů celní správy s právně a věcně složitou problematikou, systémové specializované činnosti ve specializovaných oborech orgánů celní správy, koordinace výkonu působnosti orgánů celní správy.
 2. Tvorba Integrovaného tarifu.
 3. Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, operativně pátrací činnosti v oblasti odhalování organizované trestné činnosti včetně stanovování základních směrů spolupráce s ostatními orgány s celostátní působností, s příslušnými orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi a institucemi. Řešení nebo koordinace mimořádně složitých případů trestné činnosti s celostátním nebo mezinárodním dopadem.
 4. Tvorba koncepce ekonomické ochrany státu v oblasti působnosti orgánů celní správy včetně mezinárodní spolupráce.
 5. Tvorba koncepce bezpečnosti Celní správy České republiky.
 6. Stanovování koncepce a základních směrů rozvoje Celní správy České republiky v jednotlivých oborech její působnosti včetně posuzování vazeb na jiné celospolečenské systémy a mezinárodní souvislosti. Vyhodnocování významných legislativních, organizačních, kompetenčních a jiných změn na úseku daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
 7. Vytváření strategie realizace celní politiky a daňové politiky.
 8. Komplexní řízení a stanovování směrů rozvoje činnosti orgánu celní správy s územně vymezenou působností.
 9. Stanovování postupů a návrhů komplexního řešení mezinárodní celní spolupráce.
 10. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
 11. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Celní správě České republiky.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v Celní správě České republiky a výkonu působnosti v orgánech celní správy.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

 1. Komplexní koordinace Celní správy České republiky.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]