§ 1

Tento zákon

 • a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
 • b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
 • c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1),
 • d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),
 • e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé sankce za jeho porušení.

§ 1a

 • (1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména
  • a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
  • b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,
  • c) spravedlivé odměňování zaměstnance,
  • d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
  • e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.
 • (2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.

§ 2

 • (1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
 • (2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

§ 3

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy.2) Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

§ 4

Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

§ 4a

 • (1) Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné.
 • (2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
 • (3) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.
 • (4) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.

§ 5

 • (1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
 • (2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr tímto zákonem.

Další strana Zákoníku práce

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #6 Pracomat.cz 2020-12-02 18:33
Cituji Lenka:
Dobrý den,může mě zaměstnavatel vyhodit,dát výpověď pokuď odmítám test z nosu...


Dobrý den Lenko,

zaměstnavatel má povinnost zajistit ochranu pro svoje zaměstnance a ta může znamenat i testování jiného zaměstnance na infekční choroby. To zda je rovnoprávnou náhradou test z nosu (vůči krvi a krku) nedokážu říct, to je na posouzení lékaře. Pokud ano, a máte důvod proč se tohoto testu účastnit nechcete, věřím že by to měl zaměstnavatel doporučení lékařem respektovat. Co se týče místa výkonu práce, tak k jeho změně může dojít na základě souhlasu vás i zaměstnavatele - typicky dodatek k pracovní smlouvě. Pokud takový dodatek podepsat odmítnete je to důvod pro výpověd ve smyslu ust. § 52 písm. b) zákoníku práce ze strany zaměstnavatele a vy máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #5 Lenka 2020-12-01 15:41
Dobrý den,může mě zaměstnavatel vyhodit,dát výpověď pokuď odmítám test z nosu,ale svolím test z krku nebo z krve.A také mám pracovní smlouvu ve Svojšicích a teť se přestěhovali jinam.Velice děkuji,je to pro mě důležité
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2020-07-20 21:39
Cituji Zdeněk Trubač:
Dobrý den,
mám dotaz ohledně nařízeného přesčasu.Kdy je možné jej odmítnout a kdy nikoli.


Dobrý den Zdeňku,

práci přesčas je možné odmítnout pokud je nad stanovený limit 150 hodin ročně. Jinak ji konat musíte. Pokud vám v tom nebrání zdravotní důvody. Nicméně pak budete muset obtížně prokazovat, že běžnou pracovní dobu práci vykonávat můžete a práci přesčas nikoliv.
Citovat
0 #3 Zdeněk Trubač 2020-07-20 12:12
Dobrý den,
mám dotaz ohledně nařízeného přesčasu.Kdy je možné jej odmítnout a kdy nikoli.
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2019-05-19 14:00
Cituji Radek:
Dobrý den,
zajímá mě jaký zákon či paragraf řeší tzv. pokutování zaměstnance srážkou ze mzdy za neplnění ....


Dobrý den Radku,

obecně řeší odpovědnost za škodu §250 ZP - pracomat.cz/.../... Pokud máte spíše na mysli, že nesplníte nějaký plán, či cíl, tak taková dohoda musí být součástí pracovní smlouvu nebo dodatku k ní, s kterým jak správně říkáte musíte souhlasit. Takže pokud jste nic takového nepodepsal, tak po vás zaměstnavatel může chtít jen případnou ušlou škodu, kterou jste mu svým chováním způsobil
Citovat
0 #1 Radek 2019-05-18 10:13
Dobrý den,
zajímá mě jaký zákon či paragraf řeší tzv. pokutování zaměstnance srážkou ze mzdy za neplnění svých povinností. Zda musí být již uvedeno v pracovní smlouvě, nebo se podepisuje nějaký dodatek ke smlouvě. A pokud se jedná o nějaký dodatek ke smlouvě či nějaký interní předpis jestli musím - nemusím souhlasit s takovým předpisem. Děkuji .
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]